På listen over tidstyver sombyråkratene selv vil fjerne,står 153 forslag om å avskaffeulike forskrifter og lover,og 103 innspill om å kvitteseg med dårlige IT-løsninger.Totalt har det kommet inn 1200 innspillfor å redusere byråkratiet.1. november fikkkommunal- og moderniseringsministerJan Tore Sanner (H) listen overlevert.

– Dette er forslag som departementeneog etatene mener de kangjøre noe med selv, sier Sanner til Aftenposten.

– Noe av dette er veldig enkelt.Det er bare å gjøre det. Noen endringervil ta litt tid. Og på noenområder er det målkonflikter. Detsom en etat mener er en tidstyv,vil for andre handle om personvern,regnskap eller styring.

Reiseregninger er et av områdene hvor flere mener det er mye å hente på fjerning av regel.I dag bruker norske arbeidstagereog selskaper 2,4 milliarderkroner på å fylle ut og behandle8 millioner reiseregninger.Fra i sommer fjernet Skattedirektoratetkravet om å beholdeoriginale kvitteringer. Dermedkan dette gjøres mye enklereenn før, for eksempel med å lagre regningen i en nettsky.

– Det vi ser her er at mindre byråkratibidrar til innovasjon i arbeidslivet,sier næringsminister MonicaMæland (H) til Aftenposten.

Mange av forslagene Sanner harfått på bordet, krever omfattendelovendringer og reformer. Etgjennomgående trekk er også atbyråkratene er flinkere til å pekepå byråkrati hos andre etater ennhos seg selv, skriver Aftenposten.

– Hittil har vi sett mest på interneprosesser. Nå skal vi se påhvordan vi skaper en enklere hverdagfor brukerne, innbyggerne,næringslivet og frivillige organisasjoner,sier Sanner.

Han sier atkravet om å fjerne unødvendig byråkratiogså blir et satsingsområdefor Regjeringen neste år.

– Det er ingen som har bedt byråkrateneom å gjøre dette før. Dethar vært en mentalitet hvor detene kommer oppe på det andre.Det har skapt en byråkratisk hverdagfor våre byråkrater, brukerneog næringslivet, sier Sanner.