Et godt samfunn vokser frem nedenfra, fra engasjement og innsatsvilje i det sivile samfunn, blant enkeltmennesker og familier. Frivillige organisasjoner gjør en fantastisk innsats i det norskesamfunnet, og Høyre ønsker å støtte opp om dem og gjøre deres hverdag enklere. Høyre reagerpå at regjeringen ikke følger opp opptrappingen av momsrefusjonsordningen for 2012. Høyre,Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre foreslår å øke bevilgningene til ordningen for2012 med 200 mill kr. Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner utvides fra 12.000 kr til25.000 kr. Videre foreslår Høyre å øke grensen for lønnoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til8.000 kr, og øke grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt til 50.000 kr per ansatt og 500.000 kr perorganisasjon. Dette vil styrke de frivillige organisasjonenes økonomiske stilling og uavhengigeposisjon. Høyre går også mot regjeringens uklare avgrensning av hvilke organisasjoner som kantilgodeses. Det er behov for en mekanisme som avgrenser, men begrunnelsen må knyttes opp tilFolkeretten.

Den frie kulturen
Høyre ønsker en kulturpolitikk som bygger på kunstens og kulturens egenverdi for det enkeltemenneske. Dette ivaretas best når mangfoldet og valgmulighetene er store. Det er viktig atkulturpolitikken bidrar til god vekst nedenfra og Høyre vil legge til rette for dette. Høyre vilderfor bidra til ekstra satsing på det frie feltet innenfor musikk og scenekunst og vi legger inn enbetydelig oppjustering av postene under norsk kulturråd til frie ensembler, tilskuddsordningen forfrie grupper og basisfinansieringen innenfor scenekunstfeltet.

Kulturarven er viktig for Høyre, noe som også kommer til uttrykk under budsjettforslageneunder kunnskapsdepartementet og miljøverndepartementet. For kulturdepartementets del leggerHøyre opp til en styrking av en rekke tiltak innenfor folkemusikk, dans og håndverk.

Høyre ønsker også særlig å underbygge de kunstneriske aktiviteter som vokser frem frainnvandrermiljøene, det foreslås derfor også økninger for Senter for afrikansk kulturformidling(CAC), Cosmopolite og Nordic Black Theatre.

Høyre mener det er et behov for å styrke ivaretakelsen av norsk språk. I denne sammenhengmener vi at det er viktig å bygge opp under bokmål/riksmål som er majoritetens språkform i vårtland. I denne sammenheng vil vi vise til BRO – prosjektet og dets målsetting om å utarbeide enny ordbok for bokmål basert på Det norske akademis store ordbok med sikte på ferdigstillelse i2014. Høyre foreslår en kraftig styrking av prosjektet og understreker i den forbindelse verdien avde samarbeidsrelasjoner som ligger til grunn for prosjektet.

På generelt grunnlag vil Høyre understreke betydningen av en kulturpolitikk som handler ommaktspredning og som tar alle deler av landet i bruk. Et element i dette er utviklingen avfilmmiljøene utenfor Oslo som Høyre gjennom en årrekke har ønsket å stimulere. Vi vil derforogså i år foreslå en styrking av de regionale filmfondene.

Mediepolitikk
Høyre ønsker en gjennomgang av mediepolitikken med sikte på å få et mer tidsmessig ogtreffsikkert virkemiddelapparat. Mediestøtteutvalgets innstilling er til behandling og Høyre vilavvente en sak fra departementet som nærmere utreder saken, ikke minst med tanke på hvilkemuligheter som faktisk foreligger ut fra Norges forpliktelser i henhold til EØS avtalen.

Høyres kulturpolitiske prioriteringer i 2012

 • Bedre ordningen med momskompensasjon til frivillige organisasjoner 200 mill kr
 • Redusert skatt på frivillighet 92 mill kr
 • Kultur- og næringsprosjekter 1,5 mill kr
 • Herreløs arv går til frivillige organisasjoner 1 mill kr
 • Tilskudd til tiltak under norsk kulturråd 2,3 mill kr
 • Musikk, Norsk kulturfond- ettårig prosjekttilskudd 2,5 mill kr
 • Musikk, Norsk kulturfond- flerårig prosjekttilskudd 2,5 mill kr
 • Musikk, Ymse faste tiltak 2,2 mill kr
 • Scenekunst, Norsk kulturfond- ettårig prosjekttilskudd 5 mill kr
 • Scenekunst, Norsk kulturfond- flerårig prosjekttilskudd 12 mill kr
 • Scenekunst, Ymse faste formål 1 mill kr
 • Språkteknologi, Norsk ordbok m.v. 7 mill kr
 • Ymse faste tiltak under Språk, litteratur, bibliotek 0,5 mill kr
 • Regional filmsatsing 5 mill kr