Mens helsekøen øker står behandlingsplasser tomme i private sykehus og institusjoner.

Høyre vil
- Samarbeide med private aktører for å sikre at pasientene får raskere hjelp, og dermed spares for unødvendige venting og smerter. Dette vil også spare næringslivet og samfunnet for utgifter relatert til sykefravær og trygdeutbetalinger.
- Sørge for bedre styring og organisering i sykehus slik at helsepersonell kan bruke mer tid på pasienter og mindre på byråkrati

Høyre vi flytte mindre på pasienter, og mer på leger, for eksempel:
-Ruste opp sykehjem med flere leger og sykepleiere slik at de eldre kan få mer verdig omsorg.
- Bygge flere distriktsmedisinske sentre
- Videreutvikle lokalsykehusene slik at de kan gi pasienter et bedre tilbud i sitt nærmiljø.
- Sikre bedre tilgjengelighet til fastlegene,
- Styrke helsestasjonenes arbeid for barnefamilier

Bakgrunnsinformasjon:
De rød-grønne er mest opptatt av den ideologiske kampen for det offentlige monopolet, og nekter å betale for nødvendig behandling i private institusjoner. Mens behandlingstilbud legges ned, øker helsekøen og ventetidene for pasientene. Dette er en syk helsepolitikk som rammer pasienter, næringslivet og samfunnet. Resultatet av Stoltenbergs politikk er unødvendige lidelser, fravær fra jobb og høye utbetaling av trygd.

Høyre mener det viktigste er å gi pasientene rask og god hjelp. Vi ønsker alle gode krefter velkommen til å bidra, og mener pasientene må få behandling i private institusjoner for det offentliges regning. Vi er for et mangfold av tilbud som gir pasientene flere valgmuligheter, og mener offentlig sektor trenger konkurranse.

Stoltenberg skaper en klassedelt helsetjeneste, der bare de rike kan kjøpe seg ut av en stadig økende helsekø. De som har dårlig økonomi må stille seg bakerst i køen.

Regjeringen Stoltenberg har brukt nedgangen i ventelister og ventetider som argument for å minke bruken av private aktører, men tar ikke inn over seg at disse var forklaringen på den veldig positive utviklingen da Høyre satt i regjering.

Fritt sykehusvalg ble utvidet med Høyre i regjering, og denne retten har både gitt et bedre tilbud til den enkelte og ført til bedre utnyttelse av ledig kapasitet ved sykehusene.

"Jeg har sittet på Stortinget i ni år. I løpet av disse årene kan jeg ikke huske at det har vært lagt frem et mer positivt helsebudsjett. Det gjelder også for perioder med Arbeiderparti-styre" - SVs helsepolitiker Olav Gunnar Ballo om det siste budsjettet før Høyres Ansgar Gabrielsen gikk av som helseminister (VG 15.10.2005).

Helsepolitikk er en viktig del av arbeidet med Høyres nye program. Iseptember 2008 forelå forslaget til en ny helsepolitikk for Høyre.Klikk her for å se hva forslaget til ny helsepolitikk går ut på.