En bærekraftig miljøpolitikk

”Høyre foreslår tiltak som bidrar til at forurensende oljefyring kan byttes ut med mer miljøvennlig teknologi”

Høyre legger vekt på ansvaret for å ivareta miljøet både for de som lever i dag og for kommende generasjoner. Høyre vil prioritere effektive miljøtiltak som gir reelle miljøforbedringer. Respekt for privat eiendomsrett og bruk av markedet er nødvendig for en effektiv håndtering av miljøutfordringene.

Klimautfordringen

Trusselen om alvorlige menneskeskapte klimaendringer er den største utfordringen verden står overfor de kommende tiårene. FNs klimapanel slår fast at dersom vi skal unngå at klimasituasjonen kommer ut av kontroll, og gjennomsnittelig temperaturøkning begrenses til 2 – 3 grader over før-industrielt nivå, må økningen av verdens utslipp av klimagasser stanses, og snus til en nedgang innen 2015 og reduseres med 50-85 prosent av dagens nivå innen 2050. Det er derfor avgjørende at det oppnås internasjonal enighet om reduksjon i utslippene av klimagasser.

Regjeringen har ennå ikke, snart fire år etter at klimaforliket i Stortinget fra januar 2008 ble inngått, fremmet sine forslag til tiltak for å nå utslippsmålsettingen fra klimaforliket. I statsbudsjettet for 2012 er det knapt lagt inn noen nye klimatiltak. Det er snart to år siden faggruppen Klimakur 2020 leverte sin rapport om tiltak og virkemidler for å nå norske klimamål mot 2020 som en oppfølging av klimaforliket.

Høyre mener at løsningen på klimautfordringen ligger i å utvikle ny teknologi som gir lavere klimagassutslipp. Investeringer i mer klimavennlig teknologi er antageligvis er den mest lønnsomme investering vi kan gjøre. Det er derfor viktig at det offentlige legger til rette for at det blir lønnsomt for private på utvikle miljøteknologi gjennom økonomiske rammebetingelser som kvotehandel eller CO2-avgift som setter en pris på klimautslipp og som gjør det lønnsomt å investere i teknologi som gir utslippsreduksjoner, samt setter utslippskrav. Høyre foreslår derfor at det opprettes et nytt fond som skal gi investeringsstøtte til investeringer i ny klimavennlig teknologi i norske bedrifter, og foreslår å bevilge 5 mrd kr i fondskapital til dette i statsbudsjettet for 2012. Dette kommer i tilegg til de foreslåtte bevilgninger til forskning og utvikling, fangst og lagring av CO2 og ny fornybar energi.

Biologisk mangfold

Mangfoldet av livsformer er grunnlaget for menneskets eksistens, livskvalitet og velferd. Det biologiske mangfoldet er utviklet naturlig over lang tid og gjennom kulturpåvirkning. Høyre vil ta vare på det biologiske mangfoldet for kommende generasjoner, og mener at det gjøres best gjennom en kombinasjon av vern og bærekraftig bruk. Høyre mener at vern av skog er viktig for å bevare naturmangfoldet. Samtidig understreker Høyre verdien av privat eiendomsrett og at grunneiere som får sin grunn vernet derfor får full erstatning for de økonomiske konsekvenser av vernevedtaket.

Høyre foreslår derfor å øke bevilgningen til nytt skogvern med 25 mill kr.

Norge har et særskilt ansvar for å ta vare på den nordatlantiske villaksen. Villaksen er i dag truet fra en rekke kanter, blant annet fra lakseparasitten Gyrodactylus Salaris (gyro). Høyre foreslår derfor å øke bevilgningene til bekjempelse av gyro med 7 mill kr Høyre foreslår videre å styrke bevilgningene til kalking og lokale fiskeformål.

Friluftsliv

Høyre mener at satsing på friluftsliv er viktig i det forebyggende helsearbeid. Ålegge til rette for at flere tar del i friluftslivet, kommer seg ut i frisk luft og får mosjon kan gi betydelige effekt i form av bedre helse for befolkningen og reduserte utgifter for samfunnet. Høyre vil derfor øke bevilgningene til tiltak i friluftsområder med 5 mill kr.

Miljøgifter

Høyre er bekymret for miljøtilstanden i mange av landets fjorder, havner og innsjøer med hensyn til høye konsentrasjoner av miljøgifter. Mye av dette er historisk forurensning som representerer en betydelig belastning for naturmiljøet. Regjeringen har bebudet økt innsats for å rydde opp i denne forurensningen. Dette løftet følges ikke opp. Regjeringen foreslår i stedet en betydelig nedgang på nesten 25 prosent i forhold til bevilgningen for 2011 til dette arbeidet. Dette skjer på toppen av det i statsbudsjettet for 2011 var en nær halvering i bevilgningene. Regjeringens forslag til reduserte bevilgninger vil medføre at det tar lengre tid å rydde bl.a. norske fjorder og havner for farlige miljøgifter. Høyre foreslår derfor å styrke bevilgningene til oppryddingstiltak i forurensede sedimenter.

Kulturminner

Høyre mener at vern av fornminner og kulturminner er avgjørende for å forstå norsk kulturarv og historie. Vern gjennom bruk og verdiskaping er temaer på den politiske dagsorden som stadig blir viktigere. Mange private gjør en stor innsats for å ta vare på fredede bygninger og andre kulturminner.

Høyre mener at restaureringsutgifter man har ved å ta vare på vår felles kulturarv må gis skattemessige fradragsmuligheter. Høyre foreslår derfor å innføre regnskapsligning for eiere av private vernede bygninger, slik at det blir mulig å trekke fra kostnader knyttet til restaurering av fredede bygninger på skatten. Høyre mener videre at det ikke skal være adgang for kommunene til å kreve eiendomsskatt på fredete bygninger og at eiere som får bruksverdien av sin eiendom redusert som følge av fredning, skal få økonomisk erstatning. Høyre foreslår derfor å styrke Kulturminnefondet med 100 mill kr.

Verneområder

Regjeringen foreslår i budsjettet å opprette nye stillinger som lokale naturforvaltere i verneområder, og foreslår å bevilge 17 mill kr av driftsbudsjettet til Direktoratet for Naturforvaltning til dette. Sammen med flytting av midler til eksisterende stillinger fra andre poster er det foreslått en samlet bevilgning til naturforvaltere i verneområdene på 41,5 mill kr. Høyre vil styrke det lokale selvstyret, og mener at naturforvalterne bør være ansatt i kommunene som verneområdene omfatter og hvor forvalterne har sine virkeområder fremfor å være ansatt i statlige myndigheter. Høyre mener at forvaltningen av naturmangfoldloven fortsatt skal ligge under Miljøverndepartementet, som blant annet fortsatt skal ha ansvar for opprettelse og utvidelse av verneområder og rammer for forvaltningen av disse. Høyre mener imidlertid at selve forvaltningen av verneområdene bør legges til de berørte kommunene (kommuner som får deler av sitt areal vernet). Høyre foreslår derfor å flytte den foreslåtte bevilgningen på 41,5 mill kr til lokale naturforvaltere fra Direktoratet for Naturforvaltning og foreslår i stedet 50 mill kr i økte bevilgninger til kommunene til lokale stillinger som naturforvaltere.

Mindre byråkrati

Antall ansatte i statsadministrasjonen har økt betydelig under regjeringen Stoltenberg II. Høyre mener at vi hele tiden må se på hvordan penger brukes og holde kontroll med veksten av statlig byråkrati. Høyre vil derfor omdisponere midler fra administrasjon og drift av departementet og underliggende direktorater til direkte innsats for miljøet.

Høyres miljøpolitiske prioriteringer

  • Miljøvernforskning og miljøovervåking, Forskningsprogrammer 10 mill kr
  • Bekjempelse av Gyro 7 mill kr
  • Tiltak i friluftsområder 5 mill kr
  • Direktoratet for naturforvaltning, nytt skogvern 25 mill kr
  • Direktoratet for naturforvaltning, tilskudd til kalking 10 mill kr
  • Klif Opprydningstiltak 25 mill kr
  • Norsk kulturminnefond, fondskapital 100 mill
  • Fond for miljøvennlig teknologi, fondskapital: 5 mrd kr øremerket innenfor Statens pensjonsfond utland
  • Økt mineraloljeavgift 15 øre, kombinert med egen støtteordning for utskifting av oljefyr, 40 mill kr bevilget under Energi