”Høyre styrker energiforskningen med 100 mill kr for å øke utvinningsgraden på sokkelen og styrke konkurransekraften for norsk næringsliv”

Høyre legger vekt på å føre en fremtidsrettet energipolitikk som gir en bærekraftig og sikker energiforsyning til akseptable priser. Videre vil Høyre prioritere forskning og utvikling av våre naturressurser for å styrke Norges konkurransekraft. Høyre vil vri satsingen fra passive støttetiltak til offensive tiltak for å møte morgendagens utfordringer.

Tilgang på energi – en forutsetning for vekst og velstandsutvikling

Utnyttelsen av fossile energikilder i maskiner, transportmidler og til oppvarming representerte et av de største gjennombrudd i menneskehetens historie. Få andre faktorer har bidratt mer til dagens velstand. Et moderne samfunn kan i dag ikke fungere uten en forutsigbar energiforsyning.

Verdens energibehov er økende, og at sikker tilgang til energi er en avgjørende forutsetning for fortsatt økonomisk vekst og velstandsutvikling i utviklingslandene – slik det har vært i vår del av verden. Sikkert tilgang på energi til overkommelige priser kan endre folks liv og samfunnene som de lever i. Høyre mener at Norge, med våre rike naturressurser, både innen olje, gass og fornybar energi, har et særlig ansvar for å møte verdens økende energibehov.

Energi og klimautfordringen

Selv om evnen til å utnytte fossile energikilder har vært den viktigste faktoren til velstandsutviklingen siden den industrielle revolusjon, er i dag bruken av fossil energi den største utfordringen for menneskenes livsbetingelser i fremtiden. Bruk av fossil energi er den viktigste kilden til utslipp av klimagasser som kan føre til en farlig økning i jordens gjennomsnittstemperatur. Skal vi unngå en økning i de globale klimagassutslippene, samtidig som utviklingsland og nyindustrialiserte land får dekket sine energibehov for å løfte sin befolkning ut av fattigdom, er det nødvendig med en kraftig satsing på fornybar energi, mer effektiv bruk av energi, samt CO2-håndtering fra fossile energikilder. Høyre mener at klimautfordringen må møtes med tiltak både nasjonalt internasjonalt. Samtidig vil Høyre understreke at det er viktig å sette inn tiltak som gir mest mulig klimagevinst/best mulig resultater pr. investert krone. Høyre mener at også på dette området er mer kunnskap viktig, og vil derfor styrke bevilgningene til det nasjonale forskningsprogrammet Climit som omfatter forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fossilt basert kraftproduksjon med fangst og lagring av CO2. Programmet dekker hele kjeden fra langsiktig, kompetanseoppbyggende grunnforskning til prosjekter som demonstrerer CO2-håndteringsteknologier. Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til Climit med 5 mill kr i 2012. Dette kommer på toppen av en reduksjon på 4 mill kr i statsbudsjettet for 2011. Høyre mener det bør brukes et betydelig beløp til utvikling av ny klimavennlig teknologi over de neste ti årene, og at det derfor er behov for å styrke Climit med 15.mill kr. Høyre foreslår å øke kapitalen i Fond for Climit med 1 mrd kr.

I klimaforliket fra januar 2008 var et viktig tiltak for å redusere de nasjonale klimagassutslippene utfasing av oljefyr i oppvarmingen av bygninger. I henhold til plan- og bygningsloven er det blitt innført forbud mot installering av oljekjel i nye bygninger. Høyre mener imidlertid at man samtidig må forsterke arbeide med å erstatte eksisterende oljekjeler i bestående bygg, og foreslår derfor 40 mill kr i ny bevilgning til utfasing av oljefyr i bestående bygg, kombinert med en økning av mineraloljeavgiften.

Flom- og rasforebyggende tiltak for tryggere lokalsamfunn

Flere deler av landet var i 2011 utsatt for store flom- og skredulykker som følge av store nedbørmengder. Klimaendringer vil medføre at vi etter all sannsynlighet vil oppleve mer nedbør og ekstremvær i årene fremover. Det er derfor viktig å etablere forebyggende tiltak mot flom og skred. Til tross for økt flom- og skredfare har regjeringen ikke foreslått å styrke bevilgningene til flom og skredforebygging i 2012. Høyre mener at de mange flom- og skredulykkene i 2011 viser at det er et behov for å styrke satsingen på flom- og skredforebygging i 2012, og foreslår å øke bevilgningene til dette med 50 mill kr utover regjeringens forslag. Vi kan aldri sikre oss hundre prosent mot fremtidige flom-. og skredulykker, men en styrket satsing på forebyggende tiltak kan redusere skadene og minske omfanget av nye flommer og skred, og dermed gi tryggere lokalsamfunn.

Kunnskap og konkurransekraft i petroleumsnæringen

Olje- og gassvirksomheten har svært stor betydning for norsk økonomi og næringsliv, både finansielt og industrielt. Høyre vil understreke avhengigheten av fremtidige oljeinntekter i kommende offentlige budsjetter. Regjeringen har i sine langtidsprogram også innberegner inntekter fra funn som ennå ikke er gjort. Et fortsatt høyt lete- og utvinningsnivå er derfor nødvendig for at regjeringen skal kunne innfri sine planer og løfter om økte utgifter over offentlige budsjetter og økende velferd her i landet.

Høyre mener at det er viktig med mangfold og konkurranse på sokkelen der flere uavhengige miljøer i lisensene kan utfordre hverandre med ulike faglige løsninger. Høyre peker på at fusjonen mellom Statoil og Hydro har medført at Statoil har blitt en meget dominerende aktør på norsk sokkel. Høyre mener mangfold og konkurranse på sokkelen er viktige prinsipper for en god utvikling i petroleumsnæringen. I dagens situasjon er det viktig å styrke Petoro slik at de kan holde et sterkt fokus på utviklingen i de ulike lisensene, ikke minst når det gjelder å sørge for en høyere utnyttelsesgrad i eksisterende felt. Det er viktig at Petoro har mulighet til å bygge opp nødvendig kompetanse for å være en aktiv deltager i de ulike lisensene. Høyre foreslår derfor å styrke Petoro. Høyre vil videre øke bevilgningene til Oljedirektoratet for å styrke deres arbeid for en bedre ressursutnyttelse på sokkelen.

Petroleumsnæringen er sentral i norsk økonomi og næringsliv, og er en viktig drivkraft i norsk teknologiutvikling. De unyttede petroleumsressursene på norsk sokkel ligger stadig vanskeligere tilgjengelig, og behovet for avanserte teknologiske løsninger blir stadig større for å kunne finne og utvinne petroleumsressursene på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte.

Høyre vil legge til rette for at norsk kontinentalsokkel forblir et attraktivt område for verdiskaping og investeringer for norske og utenlandske selskaper i petroleumssektoren. Høyre vil øke produksjonen ved å få mer olje og gass ut av hvert felt, og utvide olje- og gassaktivitetene til nye lovende områder. Skal man oppnå dette på en bærekraftig måte er det nødvendig å satse offensivt på forskning og utvikling. Under regjeringen Bondevik II ble de årlige bevilgningene over statsbudsjettet til petroleumsforskning økt fra 145 mill kr årlig i statsbudsjettet for 2001 til 412 mill kr i statsbudsjettet for 2006. Regjeringen Bondevik II hadde videre et uttalt ambisjonsnivå om å øke de årlige bevilgingene til petroleumsforskning til 600 mill kr årlig i løpet av denne stortingsperioden. Høyre mener at dette var et riktig ambisjonsnivå. Skal norsk olje- og gassindustri hevde seg i internasjonal konkurranse, er evnen til å ligge i forkant med ny teknologi og kunnskap helt vesentlig. Dette er også viktig for å sikre grunnlaget for at næringen skal være konkurransedyktig i et langsiktig perspektiv, etter at petroleumsproduksjonen på norsk kontinentalsokkel faller. Vi må bygge videre på det internasjonale fortrinn vi har innenfor denne sektoren. Økt forskningsinnsats vil gi muligheter for videre utvikling av et næringsmiljø med sterke internasjonale posisjoner og vekstpotensial.

Høyre mener at som stor ressurseier påhviler det staten et spesielt ansvar å sørge for tilstrekkelig kompetanseutvikling, forskning og utvikling, slik at vi kan få maksimalt ut av ressursene våre. Høyre mener at staten bør bidra med betydelige forskningsmidler til næringen, siden størstedelen av inntektene fra petroleumsvirksomheter tilfaller staten. Økt utvinningsgrad eller mer effektiv drift betyr særdeles mye for statens inntektsside, noe også staten må investere i for å fremme.

Høyre mener at det er en bred sammenheng mellom kompetansebygging, bevilgninger til forskning og utvikling, utviklingen av petroleumsnæringen som vår fremste høyteknologiske kunnskapsindustri og størrelsen på dagens petroleumsfond. Størrelsen på petroleumsfondet i fremtiden avhenger av hvor gode vi er til å utnytte de gjenværende anslåtte 70 pst. av ressursene på sokkelen.

Fornybar energi

Nesten all norsk kraftforsyning er basert på fornybar vannkraft. Norge i tillegg et stort ressursgrunnlag innen fornybar energi som fortsatt ikke er utnyttet. Det gjelder både innen vannkraft, vindkraft, bioenergi og teknologier som foreløpig er mer umodne. Stilt overfor klimautfordringen og verdens økende energibehov vil det være nødvendig å øke produksjonen av fornybar energi globalt sett. Satsing på ny fornybar energi har derfor også et industriutviklingsperspektiv. Det er en rask teknologisk og industriell utvikling innenfor dette feltet som er viktig for Norge som energinasjon. Høyre foreslår derfor å styrke forskningsprogrammet for fornybar energi, RENERGI.

Høyre peker på at dersom vi skal få utnyttet vårt potensial når det gjelder disse energikildene vil det være nødvendig å styrke overføringskapasiteten for elektrisk kraft innenlands, samtidig som hensynet til sårbare naturområder ivaretas. Dersom våre fornybare energikilder skal bidra til bedre forsyningssikkerhet i våre europeiske naboland og til reduserte klimagassutslipp gjennom å erstatte konvensjonell kullkraft, er det nødvendig med en kraftig styrking av overføringskapasiteten mellom Norge og det øvrige Europa. En styrking av kraftforbindelsene til utlandet er viktig både for å styrke egen forsyningssikkerhet, men også for å gi energiprodusentene tilgang til et større marked i en situasjon hvor vi forventer kraftig økning av produksjon av ny fornybar energi både i Norge og Sverige som følge av elsertifikatmarkedet og tilslutning til EUs fornybardirektiv

En flaksehals – både for utbygging av ny fornybar energi og en styrking av overføringsnettet – er lang behandlingstid for konsesjonssaker i Norges vassdrags- og energidirektorat og av ankesaker i Olje- og energidepartementet. Høyre foreslår derfor å styrke bevilgningen til Norges vassdrags- og energidirektorat for å få en fortgang i behandlingstiden av konsesjonssøknader. Høyre mener videre på at Olje- og energidepartementet innenfor sin budsjettpost må prioritere fortgang i behandling av ankesaker på konsesjonsvedtak.

Høyres energipolitiske prioriteringer

  • Petroleum i Nord 200 mill kr
  • Energiforskning Norges forskningsråd 100 mill kr
  • Flom- og skredforebygging 50 mill kr
  • Støtte til utskifting av oljefyr 40 mill kr
  • Petoro 33 mill kr
  • Oljedirektoratet, drift 10 mill kr
  • NVE, drift 10 mill kr
  • Internasjonalisering 3 mill kr
  • CLIMIT CO2-håndtering, Kapitalinnskudd (1 mrd)