Høyre var blant partiene som tok avstand fra de rødgrønnes neleggelse avHeimevernets eliteavdelingHV-016 høsten 2010.Det var HVs desidert besttrente avdeling.

Nå åpner forsvarsminister IneEriksen Søreide (H) for at HV igjenfår en eksklusiv eliteavdeling. Det kom frem i entale til HV i Oslo MilitæreSamfund, hvor hun blant annet sa:

«Som et ytterligere tiltak i satsingenpå HV har regjeringensatt i gang et arbeid der det skalvurderes om det er hensiktsmessigå opprette ytterligereprioriterte enheter. Disse vil (...)være knyttet til områder medstor befolkningstetthet ellersærlig viktige objekter.»

Overfor Aftenposten utdyperEriksen Søreide:

– Det vi særlig ser på, er om vihar kapasiteter som kan biståpolitiet ved siden av Forsvaretsspesialkommando og Marinejegerkommandoeni større befolkningssentra.

Dette er enoppfølging av 22. julikommisjonensinnstilling. I tillegg er det en merknad i statsbudsjettetsom Høyre, Frp, Venstre og KrFsammen har stilt seg bak, skriver Aftenposten 8. april.

– Det er fortsatt ingen tvil om atpolitiet har ansvaret for å håndtereet terroranslag på norskjord. Men det er samtidig veldigklart at de kan kalle på Forsvaretved behov. Da må HV halokale enheter som kan bistå.Jeg tror 22. juli for de allerfleste var en vekker, fordi vi såressurser som ikke fant hverandre.Som ikke kunne gjøredet de var satt til å gjøre, i dentiden som var prekær og akutt, sier forsvarsministeren til Aftenposten.