I dag debatteres Høyres alternative budsjett på arbeids- og sosialfeltet i Stortinget.

Høyres forslag innebærer følgende:

1. Et absolutt krav om aktivitets- og oppmøteplikt for alle fra første dag og første møte med Nav.

2. En egen pott på 100 mill. kroner til å utvikle og følge opp aktivitetsprosjekter i et større antall forsøkskommuner over hele landet.

3. Skjerpede krav og kutt i ytelsene for brukere som ikke stiller opp på aktivitet. Nav har i dag anledning til å kutte i ytelsene, men gjør det for sjelden.

4. En gjennomgang av alle ytelser til unge på sosialhjelp, herunder individstønad og bostøtte til unge som bor hos sine foreldre eller foresatte, for å sikre at ordningene oppmuntrer til arbeid eller utdanning.

5. Langt mer bruk av tiltak med arbeidstrening i arbeidslivet og lønnstilskudd, særlig for unge Nav-brukere.

Man har også i dag fullmakter for å stille krav til mottakere av sosialhjelp, men Høyre vil at dette skal være hovedregelen heller enn unntaket.

- Åstille krav er å bry seg, og det er derfor Høyre vil at unge mennesker skal ”snu i døra” når de oppsøker NAV. Aktivitet er en verdi i seg selv, understreker Isaksen.

Dersom det er ventetid på tiltaksplass eller andre arbeids- eller utdanningsrettede aktiviteter bør kommunen opprette en arbeidsgruppe der sosialhjelpsmottakerne kan utføre forefallende arbeid som plenklipp, snømåking og liknende. Arbeidsplikten bør alltid kombineres med god individuell oppfølging og økonomisk rådgivning.