Av Bent Høie, nestleder i Høyre, leder av Stortingets helse- og omsorgskomité

Marie Simonsen (DB, 16.10: "Høyres livmor") ser ut til å ha brukt mer tid på å formulere seg om en sak enn å sette seg inn i den. Spørsmålet gjelder Høyres forslag om at eugenisk indikasjon ikke skal være selvstendig abortkriterium. Hun viser en påfallende uvilje mot å drøfte de nyanser og etiske dilemmaer som faktisk preger abortdebatten.

For det første: I Norge har vi selvbestemt, eller fri, abort ut uke 12. Kvinnens selvbestemmelse her er absolutt, og utfordres ikke. Abort etter dette krever behandling i nemd. Nemnda kan innvilge abort etter fem kriterier som gir rom for abort etter at selvbestemmelsesperioden er over.

Dette skillet i dagens abortlov overser Simonsen. Hun påstår Høyre forslag vil være en retur til abortnemndene. Men abortnemnder har vi allerede i dag etter 12. uke. Det er dagens praksis, og ikke noe Høyre foreslår endringer på.

Det er skuffende at Simonsen gjentar Helga Pedersens misforståtte og gale påstand om at Høyre vil tvinger kvinner til å bære frem fostre uten hjerne. Det er feil. Vi skal ikke fjerne eugenisk indikasjon fra abortloven, men fjerne det som et selvstendig kriterie. Ingen kvinner skal måtte bære frem barn som har en tilstand som ikke er forenelig med liv. Det fremkommer også i dagens lovverk at kvinnens eget ønske skal tas særskilt hensyn til ved nemdbehandlingen. Det kommer ikke Høyre til å endre.

Sannheten er at forslaget vårt gjelder noe helt annet. For i dag har vi, som sagt, fri abort ut 12. uke. Men om fosteret er funksjonshemmet er det i praksis alene en begrunnelse for fri abort ut 18. uke. Dette er en diskriminerende forskjellsbehandling, som nedvurderer funksjonshemmedes menneskeverd.

Med Høyres forslag vil det selvsagt forstatt være mulig å søke om abort etter 12. uke, om man har et sykt eller funksjonshemmet foster. Men begrunnelsen for dette må handle om kvinnens behov og ønske om å ikke bære frem fosteret. Lovverket skal ikke selv slå fast at disse er mindre verdt enn friske fostre. Vi ønser ikke ha en lov som sier det etter uke 12 er etisk problematisk å abortere friske fostre, men uproblematisk å abortere funksjonshemmede. Og Simonsen må ta inn over seg at ny medisin flytter grensene for hvilke tilstander dette gjelder.

Åpne vedlegget for å lese hele innlegget til Bent Høie, eventuelt gå til verdidebatt.no.