Se oppslag fra Agderposten her.

Høyre vil ikke at noen skal gå passivt på sosialhjelp, særlig ikke unge mennesker. Dersom du er frisk skal hovedregelen alltid være aktivitet.

Kommunen har vide fullmakter for å stille krav til mottakere av sosialhjelp. Som det fremgår av Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten kan det ”settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen”.

Høyre har programfestet at alle som mottar ytelser, og som ikke er medisinsk forhindret, skal ha rett og plikt til å være i aktivitet. Høyre vil at dette skal være hovedregelen, ikke unntaket, slik dette praktiseres i dag.

Aktivitet er en verdi i seg selv. Dersom det er ventetid på tiltaksplass eller andre arbeids- eller utdanningsrettede aktiviteter bør kommunen opprette en arbeidsgruppe der sosialhjelpsmottakerne kan utføre forefallende arbeid som plenklipp, snømåking og liknende. Arbeidsplikten bør kombineres med god individuell oppfølging og økonomisk rådgivning. Dersom aktivitetsplikten ikke følges opp bør kommunen umiddelbart redusere utbetalingene til gjeldende nødhjelpssatser.

For mer informasjon om hva som gjøres i Åmli, ta kontakt med varaordfører Hans Fredrik Tangen.