Bystyret har ansvar for og tar ansvar for å sikre en god eldreomsorg i Drammen. Omsorg kan gis i sykehjem, i omsorgsbolig med heldøgns omsorg eller i hjemmet i form av hjemmesykepleie og praktisk hjelp. Over 5 000 drammensere mottar i dag ett eller annet omsorgstilbud fra kommunen.

I 2011 hadde 14,6 prosent av alle drammensere over 80 år plass i sykehjem. Dette er en høyere dekningsgrad enn sammenlignbare storbykommuner og 0,3 prosent over landsgjennomsnittet. Alle som vurderes til å ha behov for sykehjemsplass får tildelt dette.

Folk i Norge lever gjennomsnittlig stadig lengre. Det er bra, men det har blant annet gitt seg utslag i at andelen eldre med demenssykdom øker. Bystyret har vedtatt å satse på demensomsorgen i Drammen, ved å bygge nye omsorgsboliger og ved spesielt å tilrettelegge eksisterende sykehjemsplasser for personer med demens.

Samhandlingsreformen har trådt i kraft og dette stiller kommunene overfor nye utfordringer.

I praksis betyr dette at kommunen ofte overtar ansvaret for pasienter som har vært innlagt på sykehus tidligere enn før og således har ansvar for mer spesialiserte omsorgstjenester.

I denne situasjonen er det for Drammen kommune nødvendig å være føre var. Demografiske endringer og endring i omsorgsbehovet krever en organisasjon som også er i endring. For å møte dette har bystyret gjort vedtak om en full organisasjonsgjennomgang i helse, sosial og omsorg. Denne gjennomgangen pågår som forutsatt utover våren.

Dette arbeidet vil danne plattformen for utviklingsprogrammet ”Skap gode dager”. Det er bystyrets mål at helse- og omsorgstjenestene skal gi et helhetlig, samordnet og kunnskapsbasert tjenestetilbud. ”Skap gode dager” er ett av tiltakene som iverksettes for å nå dette målet, og innebærer blant annet betydelig satsing på kompetanseutvikling.

I juni vil bystyret behandle en egen sak om etablering av Helsehus Drammen (lokalmedisinsk senter). Utredningen skal belyse behovet for lokalmedisinske tjenester i kommunen, som konsekvenser av samhandlingsreformen. Et slikt senter vil kunne romme en lang rekke helsetjenester, så som legevakt, laboratorietjenester, rehabilitering, forebyggende team, fysioterapi, voldsmottak, hjelpemiddelteam og ulike former for behandling. Hensikten er å gi et bedre til glede for pasientene. I det lokalmedisinske senteret er det også naturlig å vurdere sengeposter for observasjon av pasienter før en eventuell sykehusinleggelse og som korttidsplasser etter utskrivning.

Den forberedes en revisjon av Drammen kommunes helse-, sosial- og omsorgsplan. Denne skal gi en bred beskrivelse av tjenestetilbudet og blant annet inneholde prognoser for fremtidige behov for tjenester og tjenesteutvikling.

Det er ikke gitt at dette arbeidet først og fremst vil avdekke behov for flere sykehjemsplasser, men det kan også det. Plass i sykehjem er et godt tilbud for dem som er for syke til å dra nytte av andre omsorgstilbud. Innleggelse i sykehjem er imidlertid også en betydelig inngripen i pasientens privatliv. De fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Da er det viktig at kommunen legger til rette for det og evner gi et riktig omsorgstilbud, i hjemmet eller i omsorgsbolig.

Drammen skal være en kommune med et godt omsorgstilbud. Vi har om lag 2.000 ansatte i kommunen som gjør en god jobb i omsorgssektoren. Gjennom bystyrets vedtak om en gjennomgang av viktige deler av omsorgssektoren har vi som mål å gjøre den enda bedre. I siste bystyret fattet flertallet et vedtak som legger til rette for det.

Bystyret har ansvar for og tar ansvar for å sikre en god eldreomsorg i Drammen. Omsorg kan gis i sykehjem, i omsorgsbolig med heldøgns omsorg eller i hjemmet i form av hjemmesykepleie og praktisk hjelp. Over 5 000 drammensere mottar i dag ett eller annet omsorgstilbud fra kommunen.

I 2011 hadde 14,6 prosent av alle drammensere over 80 år plass i sykehjem. Dette er en høyere dekningsgrad enn sammenlignbare storbykommuner og 0,3 prosent over landsgjennomsnittet. Alle som vurderes til å ha behov for sykehjemsplass får tildelt dette.

Folk i Norge lever gjennomsnittlig stadig lengre. Det er bra, men det har blant annet gitt seg utslag i at andelen eldre med demenssykdom øker. Bystyret har vedtatt å satse på demensomsorgen i Drammen, ved å bygge nye omsorgsboliger og ved spesielt å tilrettelegge eksisterende sykehjemsplasser for personer med demens. Samhandlingsreformen har trådt i kraft og dette stiller kommunene overfor nye utfordringer. I praksis betyr dette at kommunen ofte overtar ansvaret for pasienter som har vært innlagt på sykehus tidligere enn før og således har ansvar for mer spesialiserte omsorgstjenester.

I denne situasjonen er det for Drammen kommune nødvendig å være føre var. Demografiske endringer og endring i omsorgsbehovet krever en organisasjon som også er i endring. For å møte dette har bystyret gjort vedtak om en full organisasjonsgjennomgang i helse, sosial og omsorg. Denne gjennomgangen pågår som forutsatt utover våren. Dette arbeidet vil danne plattformen for utviklingsprogrammet ”Skap gode dager”. Det er bystyrets mål at helse- og omsorgstjenestene skal gi et helhetlig, samordnet og kunnskapsbasert tjenestetilbud. ”Skap gode dager” er ett av tiltakene som iverksettes for å nå dette målet, og innebærer blant annet betydelig satsing på kompetanseutvikling.I juni vil bystyret behandle en egen sak om etablering av Helsehus Drammen (lokalmedisinsk senter). Utredningen skal belyse behovet for lokalmedisinske tjenester i kommunen, som konsekvenser av samhandlingsreformen. Et slikt senter vil kunne romme en lang rekke helsetjenester, så som legevakt, laboratorietjenester, rehabilitering, forebyggende team, fysioterapi, voldsmottak, hjelpemiddelteam og ulike former for behandling. Hensikten er å gi et bedre til glede for pasientene. I det lokalmedisinske senteret er det også naturlig å vurdere sengeposter for observasjon av pasienter før en eventuell sykehusinleggelse og som korttidsplasser etter utskrivning.

Den forberedes en revisjon av Drammen kommunes helse-, sosial- og omsorgsplan. Denne skal gi en bred beskrivelse av tjenestetilbudet og blant annet inneholde prognoser for fremtidige behov for tjenester og tjenesteutvikling. Det er ikke gitt at dette arbeidet først og fremst vil avdekke behov for flere sykehjemsplasser, men det kan også det. Plass i sykehjem er et godt tilbud for dem som er for syke til å dra nytte av andre omsorgstilbud. Innleggelse i sykehjem er imidlertid også en betydelig inngripen i pasientens privatliv. De fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Da er det viktig at kommunen legger til rette for det og evner gi et riktig omsorgstilbud, i hjemmet eller i omsorgsbolig.

Drammen skal være en kommune med et godt omsorgstilbud. Vi har om lag 2.000 ansatte i kommunen som gjør en god jobb i omsorgssektoren. Gjennom bystyrets vedtak om en gjennomgang av viktige deler av omsorgssektoren har vi som mål å gjøre den enda bedre. I siste bystyret fattet flertallet et vedtak som legger til rette for det.

Av Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen.