Alternativ turnus har vært utprøvd i flere kommuner. De ansatte jobber lange vakter over flere dager, med lange friperioder.

Erfaringene har vært udelt positive. De ansatte trives bedre, sykefraværet reduseres radikalt, det blir mindre deltid og brukerne får et tryggere liv ved at de får færre ansatte å forholde seg til.

Arbeidsmiljøloven åpner for bruk av turnus, men det kreves dispensasjon. Dette gis for et år om gangen av de sentrale fagforeninger. De har vetorett og kan dermed overprøve sine lokale tillitsvalgte.

Retten til å gi dispensasjon bør overføres til lokal enighet mellom fagforeningene og arbeidsgiver. Arbeidstilsynet må bli godkjenningsmyndighet.

Rigide prinsipper må ikke stå i veien for hensynet til brukerne og de ansattes beste.