Arbeiderpartiets landsmøte gikk i helgen inn for å legge ned reservasjon mot EUs 3. postdirektiv. Alle regjeringspartier har dermed gått inn for reservasjon. Det vil bli første gang reservasjonsretten benyttes.

Høyre har hele tiden ment det statsministeren har gitt uttrykk for, at vi kan sikre gode posttjenester over hele landet også med postdirektivet.

- Postdirektivet vil kunne sikre lavere priser for norsk næringsliv. Disse besparelsene vil gjøre næringslivet mer konkurransedyktig og igjen komme forbrukerne til gode. I motsetning til hva mange synes å tro, sikrer direktivet innsamling og ombæring av post minst fem dager i uken til overkommelige priser i hele landet, sier Erna Solberg.

Høyre mener det er svært alvorlig at Arbeiderpartiet vil ta i bruk reservasjonsretten på en så viktig del av EØS-avtalen som fri flyt av tjenester, når til og med Posten ønsker postdirektivet.

- Det er beklagelig at EU-motstanderne i Arbeiderpartiet og fagforeningene har fått gjennomslag basert på mye feilaktig informasjon om konsekvensene av postdirektivet. Dersom denne utviklingen fortsetter i Arbeiderpartiet vil det kunne få konsekvenser for EØS-avtalen, advarer Erna Solberg.

Det er i dag vanskelig å forutse konsekvensene av en reservasjon, utover det at det er sannsynlig at Posten vil bli utestengt fra markedene i landene som implementerer direktivet. Det vil bidra til å svekke tryggheten for arbeidsplassene i Posten. Høyre krever derfor at regjeringen raskest mulig redegjør for Stortinget hvilke konsekvenser dette vil kunne få for EØS-avtalen og hva kostnadene vil bli.

Fakta om EUs postdirektiv

Postdirektivet ble vedtatt 20. februar 2008.

  • Direktivet vil fremme tjenestekvalitet gjennom å åpne postmarkedet. Det skal gjøres gjennom å redusere omfanget av eneretten.
  • Størstedelen av det europeiske postmarkedet er allerede liberalisert, og eneretten omfatter nå bare brev opp til 50 g.
  • Direktivet pålegger medlemsstatene å opprettholde universelle tjenester for alle kunder når det gjelder innsamling og levering av post minst fem dager i uken til overkommelige priser i hele territoriet.
  • Dato for liberalisering av det indre marked for posttjenester er satt til 31. desember 2010, men det er mulighet for å utsette liberaliseringen i to år til 31. desember 2012.
  • Direktivet inneholder også en bestemmelse om gjensidighet, dvs at land som liberaliserer, kan utestenge postselskaper fra land som utsetter liberaliseringen. Dette kan også berøre norske interesser, fordi Posten er til stede i Sverige gjennom Bring Citymail.
  • Direktivet åpner for å beholde enhetsporto i begrenset grad.