- En ambisiøs distriktspolitikk handler om å sikre gode, langsiktige vilkår for å leve og utvikle arbeidsplasser i hele landet.Ambisjoner handler om mer enn fyndord. Det er det politiske innholdet og gjennomføringskraften som teller, sier kommunal- og moderniseringsministerJan Tore Sanner (H).

- Etter åtte år med rødgrønt styre bør Nationens kommentator skille tydeligere på dette. Det hjelper lite om ”trivelige sentrum” er nevnt i tunge dokumenter, hvis sentraliseringen og nedleggingstakten i landbruket fortsetter. Dette ser det ut til at Nationens redaktør glemmer, når hun utfordrer meg i sin kommentar 27.oktober.

Her er Sanners ti viktigste perspektiver i en fremtidsrettet distriktspolitikk:

  • Konkurransekraft: Vi må sikre at bedrifter over hele landet opplever gode rammevilkår som gir mulighet for vekst og arbeidsplasser fremover. Noen av våre viktigste næringer og bedrifter, som konkurrerer internasjonalt, holder til i distriktene. Åsikre fremtiden for nettopp disse arbeidsplassene er god distriktspolitikk.
  • Innovasjonskraft og små og mellomstore bedrifter: Verdiskapingen er det viktigste. Mange av fremtidens bedrifter er ikke etablert, og mange av disse vil bli etablert i distriktene, gitt at forutsetningene er gode. Styrking av forskning og innovasjon som bidrar til nyskapning, styrking av næringsklynger og næringsrettet forskning vil skape arbeidsplasser i distrikter og sentra.
  • Infrastruktur: Regjeringen vil styrke utbyggingen av vei og bane. Dette er viktig for alle, også for distriktene. At varer kommer raskt av gårde til storbyer, Europa og resten av verden er et viktig konkurransefortrinn både for landbruk, fiskeri og annet næringsliv. Forbedret samferdsel gir mulighet for å koble sammen arbeidsmarkeder. Ved å løse trafikkproblemene i storbyene blir arbeidsmarkedsregionene større, og flere kan bosette seg i distrikter utenfor byer og tettsteder.
  • Lokalt selvstyre: Norge er og skal være et mangfoldig land, der de som har skoen på forteller hvor den trykker. Muligheten til å engasjere seg lokalt, finne gode lokale løsninger og ta del i utviklingen av eget distrikt må styrkes. Derfor må vi styrke den private eiendomsretten, begrense statlig overprøving og unødvendige inngripen.
  • Bedre ressursutnyttelse: Regjeringen vil legge opp til bedre utnyttelse av ressurser lokalt for å sikre næringsutvikling. Distrikter og regioner som er rike på næringsmuligheter bør i mindre grad oppleve at de bremses av ”hovedstadspolitikere”. Eksempelvis ønsker vi å styrke kommunenes forvalteransvar innenfor lokale verneområder, forvaltning av motorisert ferdsel i utmark og ansvaret for konsesjoner til mindre kraftanlegg.
  • Robuste kommuner: Styrking av kommunenes selvstyre og tilføring av oppgaver krever mer robuste kommuner. Sterke kommuner som sikrer gode fagmiljøer og gode, fremtidsrettede tjenester til innbyggerne er viktige for distriktene og bosetning over hele landet.
  • Byer og lokale sentre som vekstkraft: Vi må slutte å se på byer og lokale sentre som motparten til distriktene. Vekst i byer og sentra skaper gode ringvirkninger i regionene rundt. Vi vil sørge for at utviklingen i byer og sentra rundt om i landet vil skape vekst i bo- og arbeidsmarkedsregionene rundt.
  • Landbruk og fiskeripolitikk som næringspolitikk: Bærekraftig og langsiktig politikk for landbruk og fiskeri sikrer arbeidsplassene som i generasjoner har gått i arv i distriktene. Gode rammevilkår må gjøre det mulig å drive innovasjon, gi rom for vekst og økt produksjon i næringene.
  • Distriktspolitiske virkemidler: Regjeringen ser behovet for gode virkemidler som gjør etablering av konkurransedyktige arbeidsplasser i distriktene enklere. Et sentralt virkemiddel er å sikre den differensierte arbeidsgiveravgiften, som ESA godkjente nå sist fredag.
  • IKT og digitalisering gir muligheter: Investering i moderne IKT-løsninger gir økte muligheter både for næringsliv og innbyggere til å bosette seg i hele landet. Åpenhet og digitalisering gir muligheter for stedsuavhengige arbeidsplasser, innovasjon og enklere innbyggerkontakt.

- Distriktspolitikk handler om å ta hele landet i bruk og å ha særskilte ordninger for distriktene. Men det handler også om å la ideene, mulighetene og mangfoldet i hele landet vokse frem. En helhetlig distriktspolitikk skaper gode lokalsamfunn, trygge og langsiktige arbeidsplasser og mangfold gjennom lokalt selvstyre, sier Sanner.

- God distriktspolitikk handler om mer enn mitt arbeid som kommunal- og moderniseringsminister. Det handler like mye om hva næringsministeren, fiskeriministeren, landbruksministeren og samferdselsministeren gjør. Sammen har vi store ambisjoner om å skape trygge arbeidsplasser og styrke velferden i hele landet.