I flere medier hevder stortingsrepresentant Hadia Tajik (Ap) at det skaper uklarhet at statsminister Erna Solberg har oppnevnt en statssekretær ved Statsministerens kontor (SMK) som skal følge sikkerhets- og beredskapsarbeidet i regjeringen.

– Omsider har vi en statsminister som våger å vite, det er i seg selv en styrke for sikkerheten i samfunnet, sier Anders B. Werp.

Statssekretær Laila Bokhari ved SMK skal arbeide med å identifisere uklarheter mellom departementer og etater, og å sørge for at disse utredes og løses. Dette arbeidet er i full gang, og det gjør nasjonen bedre rustet til å møte kriser. Dette er et løft i seg selv, sammenlignet med den rød-grønne regjeringens innsats.

I arbeidet etter 22. juli framkom det nemlig at SMKs beredskapsoppgaver var definert til å legge til rette for at regjeringen kunne videreføre sitt arbeid i ulike krisesituasjoner. Dette er viktig. Men den nåværende regjeringen mener at ivaretakelse av borgernes trygghet også bør involvere landets aller øverste ledelse. Statsminister Solberg har synliggjort at hun har et sterkt engasjement for samfunnssikkerhet.

- Dette er en styrke for sikkerheten, ikke en svakhet. Samfunnet utsettes for mange trusler, usikkerheter og kriser. Da er det viktig at vi har en statsminister som tar dette på alvor, sier Werp.

Uansett hvor mange ganger Ap gjentar påstanden om at ansvaret er uklart plassert, så endrer ikke det faktum i saken; at departementene beholder operativt ansvar innen egen sektor. At Ap aktivt arbeider for å spre usikkerhet er en annen sak.

– Spesielt i denne saken burde Ap være noe mer ydmyke for at det finnes bedre måter å gjøre ting på enn slik Ap alltid har gjort det, sier Werp.

Her er flere eksempler på regjeringens tiltak for å styrke samfunnssikkerheten:

  • grunnbemanningen i politiet økes
  • 164 millioner kroner på å ansette de nyutdannede fra Politihøgskolen
  • 100 millioner kroner på tiltak for å få mer politikraft
  • beredskapstroppen styrkes med 13 nye stillinger
  • PST er styrket
  • det sivile situasjonssenteret i Justis- og beredskapsdepartementet er døgnbemannet
  • hovedredningssentralen er styrket
  • samarbeidet mellom politiet og Forsvaret er styrket, og følges opp av arbeidet med å lovfeste bistandsinstruksen