Arbeidslivet og eldres helse utvikler seg slik at et økende antall vil kunne fortsette som yrkesaktive utover dagens pensjonsalder. Samtidig har forskning vist at eldre yrkesaktive har bedre psykisk og fysisk helse enn yrkespassive. Noen arbeidstakere ønsker derfor å fortsette i arbeidslivet utover ordinær pensjonsalder, men blir hindret av dagens regler.

Hovedregelen er i dag at øvre aldersgrense for hvor lenge arbeidstaker har rett til å stå i stilling er 70 år.

Det er en økende ubalanse mellom antallet yrkesaktive og tallet på dem som mottar trygdeytelser i Norge. Mange ser denne utviklingen som den største trusselen mot velferdssamfunnet slik vi kjenner den i dag. Eldrebølgen, migrasjonsbølgen og trygdebølgen bidrar alle til at vi relativt sett får stadig færre yrkesaktive som skal betale for et økende antall personer som mottar offentlige ytelser. At flere fortsetter som yrkesaktive utover normal pensjonsalder vil være et viktig bidrag til å motvirke denne utviklingen.

Det er et overordnet politisk mål å få flere i arbeid. Et viktig bidrag til å få realisert dette, er at man endrer dagens regler slik at det kan gis dispensasjon fra 70 års grensen.