- Norge er i endring. Vi lever lenger, og vi har stadig bedre helse. Samtidig endrer også sykdomsbildet seg: Dagens helsevesen og eldreomsorg er tilpasset en tid hvor infeksjonssykdommene dominerte. Fremtidens sykdomsbilde er i langt sterkere grad preget av livsstilssykdommer, som vi kan få tidlig i livet og som vi lever lenge med. Da har vi behov for ny poltiikk som kan ruste Norge for fremtiden og skape pasientenes helsevesen, sier Høyres helsepolitiske talsperson Tone Wilhelmsen Trøen.

Det viktigste med forslagene som kommer fra Arbeiderpartiets helsepolitiske utvalg er at det er mange av disse speiler de ambisjonene som regjeringen har. For eksempel gjelder dette forslaget om å styrke de forebyggende helsetjenestene for barn, unge og at pyskisk helse er en viktig del av den moderne helsetjenste.

- Dette oppfatter jeg som støtte til det arbeidet regjeringen alt er i gang med - nemlg å løse de utfordringene mange møter i sin hverdag gjennom en kraftfull satsing på helsestajosn/skolehelsetjeneste og forebyggende helsearbeid i kommunene, sier Trøen.

Arbeiderpartiet peker på viktige utfordringer som kjennetegner eldreomsorgen, og som Høyre lenge har pekt på. Blant annet at det er for store forskjeller i kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

- Nettopp derfor bevilget regjeringen 30 millioner kroner for å oppdrette et kvalitetsregister for helse- og omsorgstjenster i kommunene. I tillegg er omsorgstjenestene styrket med mer enn en halv milliard kroner i årets budsjett. Høyre mener det er et stort behov for kompetanseheving i kommunene, og jeg vil derfor gi ros til Arbeiderpartiet for at de nå endelig ser viktigheten av et kompetanseløft i sektoren og en økt innsats for kompetanse i kommunene, avslutter Trøen.