– Vi er den første regjeringen som innfører en straffeordning knyttet til å plassere beboere på dobbeltrom. Dette har tidligere ikke medført økonomisk ulempe for kommunene, sier helse-og omsorgsminister Bent Høie til Dagbladet 2. april.

I budsjettet for 2014 innførte Høyre-FrP-regjeringen redusert egenbetaling for sykehjemsbeboere som ufrivillig bor på dobbeltrom. Slik skal regjeringen sikre at kommunene legger til rette for enerom for de beboere som ønsker det.

Regjeringen skal også utrede lovfestet rett til heldøgns pleie- og omsorgstjenester, og planlegger en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen.

Regjeringen foreslår å gi kompensasjon til kommuner som ikke klarer å oppfylle eneromsgarantien, og avslag iprisen for eldre som må bo på dobbeltrom mot sin vilje.

I en i artikkel Aftenposten for snart tre år siden om to personer som måtte dele en 16 kvadratmeters rom på sykehjem, tok Høyres nestleder Bent Høie grep. Han foreslo da for Høyre å innføre en reduksjon i egenfinansieringen. Nå har Høie fått med seg den nye regjeringen på forslaget.

- Mange bor ufrivillig sammen med andre. Noen bor to personer på rom som er beregnet på en person. Sykehjemsbeboere betaler en stor andel av bokostnadene selv gjennom en egenandel. Vi mener det er urimelig at en skal betale det samme om man får eget rom eller om en blir tvunget til å dele rom med fremmede, sa Høie til Aftenposten i oktober 2013.

Høie mener vi må ta innover oss at en sykehjemspasient i stor grad betaler boutgiftene selv og at et rom på et sykehjem er en privat bolig.

Høyre-FrP-regjeringen vil at staten skal ta et større økonomisk ansvar for å sikre at kommunene bygger ut tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen.Pårørende som tar vare på sine nærmeste gjør en avgjørende innsats og fortjener å bli møtt med et offentlig hjelpeapparat som jobber sammen med dem og avlaster dem.