- Det er gode grunner til at oppdrett bør være en av de næringene vi skal leve av framover. Potensialet for videre vekst er stort. Forskere peker på at det er mulig å seksdoble verdiskapingen i de marine næringene fram mot 2050. Havbruk vil stå for en stor del av denne veksten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Regjeringen foreslår å dele landet inn i produksjonsområder, hvor veksten styres gjennom en handlingsregel basert på en eller flere miljøindikatorer. Produksjonsområdene vil fastsettes på bakgrunn av naturvitenskapelige kriterier.

- Stortinget skal nå ta stilling til fremtidens ordning for vekst i lakse- og ørretoppdrett. Regjeringen går nå inn for et system med produksjonsområder og handlingsregel basert på en miljøindikator. Annet hvert år vil det vurderes om produksjonskapasiteten skal endres opp eller ned, eller om kapasiteten skal fryses basert på hvordan miljøindikatoren viser at miljøtilstanden for den aktuelle miljøpåvirkningen er. Systemet er modulbasert, og kommer det nye miljøutfordringer i fremtiden, kan systemet tilpasses dette. Det gjør at det kan ligge fast over tid og gi stabile og forutsigbare rammevilkår for næringen, sier stortingsrepresentant og Høyres fiskeripolitiske talsmann, Frank Bakke-Jensen.

- Vekst forutsetter at miljøutfordringer løses. Vårt forslag er en ny måte å tenke vekst. Den bygger på trafikklysprinsippet. Der det lyser grønt, vil det være mulig å vokse. Gult lys betyr vent, mens rødt lys betyr stans og reduksjon i mengden laks. Vi vet at miljøsituasjonen er ulik langs kysten. Noen steder er det ikke rom for vekst, mens på andre plasser er kysten klar. Trafikklyset sørger for at veksten bare kommer der naturen kan tåle det, sier Aspaker.

Store deler av vederlaget ved tildeling av økt kapasitet skal tilfalle kommunene. Kapasitetsjustering innenfor nytt system vil første gang kunne skje i slutten av 2016 eller tidlig i 2017.

Regjeringen foreslår at vekst vurderes annethvert år, og kapasitetsjusteringen er på 6 prosent. Vekst fordeles mellom nye tillatelser og økt kapasitet på eksisterende tillatelser.

- Regjeringen går også nye veier og vil legge bedre til rette for landbasert oppdrett. Forslaget innebærer at oppdrett på privat grunn på land fritas fra vederlag til forskjell fra oppdrett i sjø som legger beslag på allmennhetens sjøareal. Forslaget innebærer at tillatelser kan gis fortløpende. Dermed blir vi konkurransedyktige med landene rundt oss, sier fiskeriministeren.

Her finner du listen over konkrete tiltak i stortingsmeldingen.