- Selv uten særlig vekst ville hovedstadsområdet stå overfor store klimautfordinger. Derfor trenger vi å se over kommunegrensene: Vi trenger FutureBuilt for å lære av hverandre, sette nye mål sammen og finne virkemidlene som trengs, understreker ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Bærums fremtidige forbildeprosjekter

- For Bærums del vil det være naturlig å gå inn i programmet med prosjekter knyttet til våre satsingsområder på Fornebu og i Sandvika. - Jeg håper at Fornebu fortsatt skal være både et utstillingsvindu og laboratorium for nye, miljøvennlige løsninger, sier ordføreren.

- Når ny E16-tunnel under Sandvika åpner i 2017, skal vi utvikle en ny miljøvennlig bydel der E16 går i dag. Her skal vi legge til rette for kanskje 1500 nye boliger og 3000 nye arbeidsplasser. Planleggingen er i startfasen. Vi ønsker å få ta del i de erfaringene som FutureBuilt har med tidlig å legge rammer for byutvikling, sier Hammer Krog.

Arena for innovasjon

FutureBuilt skal være en arena for innovasjon, kompetanseutvikling og erfaringsformidling, og en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere. Det skal være et utstillingsvindu nasjonalt og internasjonalt og gi mulighet for bred profilering av alle involverte aktører.

FutureBuilt er et ti-årig program med en visjon om å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. FutureBuilt er en del av Framtidens byer. Samarbeidspartnerne bak FutureBuilt er Oslo kommune, Drammen kommune, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, Miljøverndepartementet, Statens bygningstekniske etat, Transnova, Norske arkitekters landsforbund og nå også Bærum kommune.

Les mer om FutureBuilt her.

Lisbeth Hammer Krog

ordfører