Høyre og FrP-regjeringens budsjettforslag inneholder 54,6 milliarder kroner til samferdsel, som er en økning på 14,1 prosent sammenlignet med de rødgrønnes budsjettforslag for 2014.

- Dagen i dag bekrefter fremfor alt at vi har fått en regjering med politisk vilje til å gjennomføre store og nødvendige reformer i samferdselssektoren. Våre prioriteringer styrker Norges konkurransekraft, og bidrar til å skape en enklere og tryggere hverdag for innbyggerne, sier leder i Stortingets transportkomite Linda Hofstad Helleland.

Økt vedlikehold gir tryggere veier

Bevilgningene til veiformål øker med 18 prosent sammenlignet med Stoltenbergs budsjettforslag for 2014. Drift og vedlikehold av dagens infrastruktur har fått høy prioritert. For første gang på flere tiår vil vedlikeholdsetterslepet på vei bli redusert. Kombinert med effektiviseringsgevinster, vil man også på jernbanesiden få til å stanse i veksten av vedlikeholdsetterslepet.

- Åredusere vedlikeholdsetterslepet er et viktig tiltak for å sikre trafikksikkerheten, samtidig som vi sørger for å ta vare på eksisterende infrastruktur. Med en økning i rammene på drift og vedlikehold, sammen med bevilgningen på om lag 1 mrd. kroner til fornying av eksisterende veinett, vil vedlikeholdsetterslepet reduseres i 2015, sier Helleland.

Rekordstor kollektivsatsing

Bevilgningene til jernbaneformål øker med 12,1 prosent sammenlignet med budsjettforslaget for 2014 fra den rødgrønne regjeringen. Bevilgningene til Follobanen ligger langt foran prognosene i Nasjonal transportplan. På Sørlandsbanen kommer det nytt og bedre togtilbud med langt flere avganger, og pendelen på Trønderbanen utvides sørover til Melhus. Det legges også opp til ytterligere kjøp av vognsett til NSB, som vil styrke tilbudet på Østlandet og Jærbanen.

-Med dette budsjettet overoppfyller vi planen for jernbaneinvesteringer, som igjen utgjør en rekordstor kollektivsatsning. Et av målene har vært å bedre pendlerreisene ved å gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt. Investeringen som nå gjøres vil ikke bare utgjøre et løft for pendlerne, men også bidra til å gjøre landets infrastruktur til et konkurransefortrinn for hele nasjonen, sier Helleland.

Fornebubanen får de første statlige midlene noen sinne, og det viser at regjeringen er utålmodig etter å få på plass det viktige kollektivtilbudet raskest mulig. Regjeringen har allerede i regjeringsplattformen lovet å betale halve regningen for banen.

Mer effektiv pengebruk

- Det er bra og riktig at regjeringen vil øke bevilgningene, men enda viktigere er de grepene som tas for å effektivisere samferdselssektoren. Disse tiltakene sørger for at vi får mer ut av hver krone. I statsbudsjettet innfrir regjeringen et av Høyres fremste valgløfter, nemlig at vi skal bygge mer vei og bane raskere, ved å ta i bruk smartere metoder å bygge vei på, sier Helleland.

Budsjettet legger opp til en rekke tiltak for å effektivisere infrastrukturutbyggingen. Til det nye investeringsfondet for infrastruktur settes det av hele 40 milliarder kroner. Med totalt 70 milliarder kroner i fondet, ligger regjeringen langt foran skjema om 100 milliarder kroner i løpet av 5 år.

Prosessen knyttet til det planlagte vegutbyggingsselskapet er også i rute, og skal etter planen opprettes i løpet av 2015. I tillegg skal mer av vedlikeholdet på jernbane konkurranseutsettes, og man tar i bruk offentlig-privat-samarbeid (OPS) som byggemetode igjen. Det er en velprøvd metode som har gode resultater i Norge. De aktuelle prosjektene er Tjeldsund-Langvassbukt i Nordland og Troms, Ommangsvollen-Grundset i Hedmark og Sotra-sambandet i Hordaland.