Barne- og familieminister Solveig Horne har nå sendt flere forslag ut på høring om endringer i barneloven for å sikre «Likestilt foreldreskap».

Høyres familiepolitiske talsperson, Mette Tønder, ønsker høringen velkommen, men presiserer samtidig hvilke prioriteringer Høyre står for i dette spørsmålet.

- Det viktigste er at barn får en trygg oppvekst og får treffe begge sine foreldre så mye som mulig. Så langt det er mulig skal lovverket legge til rette for at barn har størst mulig kontakt med begge sine foreldre – også når foreldrene ikke lenger bor sammen. Det er en utfordring å ta vare på gode familierelasjoner etter et samlivsbrudd, og vi er nødt til å ha et lovverk som gir tydelige rettigheter og klare signaler.

Det ene forslaget som sendes ut på høring vil gjøre delt foreldreansvar obligatorisk dersom foreldrene ikke blir enige. Det andre forslaget ønsker kun delt ansvar som en mulighet i selve lovteksten. Tønder deler statsråd Hornes syn på hvilke av de to forslagene som er best.

- To forslag er sendt ut på høring, og jeg er glad for at Statsråden har gjort det klart at det foretrukne alternativet er valgfrihet, altså ikke det som gjør delt foreldreansvar obligatorisk. Dette er i tråd med Høyres standpunkt, og vil gjøre at lovverket ivaretar hensynet til barna. Det er ikke alltid felles bosted er til barns beste. Da må domstolene ha mulighet til å dømme annerledes.