Hun er samtidig bekymret for at regjeringen gjør lite for å rydde opp i barnevernsbyråkratiet og plassere ansvaret på ett sted slik at ressursene bedre når ut til hvert enkelt barn.

Fredag 5. april la regjeringen frem en barnevernsmelding med forslag til endringer i barnevernsloven. Proposisjonen kommer etter lang tids utredning.

Barn skal høres

Høyre har tidligere foreslått å endre tilsynsførerordningen, bedre ettervern og en uavhengig lavterskel klageordning for å bedre barns rettssikkerhet. Regjeringen vil nå bedre tilsynet og vil tydeliggjøre plikten til å gi barn og unge i barnevernet god informasjon og mulighet til medvirkning. Regjeringen foreslår også bedret ettervern for barn i varetekt og straffegjennomføring.

- Regjeringen tar nå viktige skritt i riktig retning når de tar opp flere av Høyres forslag, samtidig savner vi en styrking av ettervernet for alle barn i barnevernet, og en uavhengig klageordning for å styrke rettssikkerheten, sier Hofstad Helleland.

Utydelig om ansvar

Hun er imidlertid bekymret over at Regjeringen foreslår å videreføre hovedlinjene i dagens ansvarsfordeling mellom stat og kommune.

- Barn vil fortsatt lett kunne falle mellom to stoler når ikke ansvaret plasseres tydelig, mener Hofstad Helleland. Hun viser til at barnevernet har mange dyktige fagfolk, men at systemet i dag pulveriserer ansvaret slik at barna ikke sikres nødvendig hjelp.

Ideologi går foran barnets beste

Hofstad Helleland er også urolig for regjeringens signaler om at de vil fortsette å diskriminere private aktører.

- Vi ser at den nødvendige styrkingen som har skjedd i det kommunalt barnevernet nå gir stor økning i behovene for tiltak. Da må vi ta i bruk all tilgjengelig barnevernfaglig kompetanse og tiltakskapasitet. De private aktørene har spesialisert kompetanse på tyngre brukere, barn vil få et dårligere tilbud om disse ikke benyttes, avslutter hun.

Hele forslaget fra Regjeringen kan leses her.