– Det er ganske «grovt» at regjeringen er så opptatt av å hindre all diskusjon om kommunestruktur og fylkeskommunes framtid at de er villig til ofre et godt organisert barnevern, sier Høie.

– Dagens organisering av barnevernet er en av prisene vi betaler for en kommunestruktur med mange små kommuner. Som på andre områder er det de som har mest behov for fellesskapets hjelp som betaler denne høye prisen.

Det er gjengs oppfatning at kun større kommuner vil kunne være i stand til å håndtere alle barnevernets oppgaver. I dag er ansvaret for barnevernet derfor delt mellom kommunene (1. linje) og stat (2. linje).

Ba om utvidet forsøksordning
Høyre ba tidligere i år regjeringen gjenopprette og utvide forsøksordningen med lokalt ansvar for barnevernstjenesten, og tilrettelegge for at alle kommuner, enten på selvstendig grunnlag eller gjennom interkommunalt samarbeid, gis mulighet til å søke om å delta i et slikt forsøk. Men ble avvist av regjeringspartiene.

– Barn som samfunnet i utgangspunktet overtas av barnevernet fordi de opplever omsorgssvikt, sendes land og strand rundt og opplever ustabile boforhold når det de trenger er stabile forhold, sier Høie.

Les hele saken i Stavanger Aftenblad