Rammene for miljømandatene skal økes fra 20-30 milliarder kroner til 30-50 milliarder kroner. Det kommer fram i meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Høyres parlamentariske nestleder, Nikolai Astrup, mener dette er en god start på en bedre forvaltning av våre felles verdier:

- Jeg er fornøyd med at regjeringen holder fast på at vi skal ha høyest mulig avkastning kombinert med moderat risiko. En betydelig økning i rammen for investeringer i miljøer et godt steg på veien i å bruke oljepengene i miljøets tjeneste. Et nytt verktøy for etiske investeringsvurderinger som sikrer større helhet og integrert forvaltning styrker fondets evne til aktiv etisk forvaltning. At finansministeren ber om vurderinger av fremtidige endringer i hva vi kan investere i innenlands er en spennende nyhet.

Høyres energipolitiske talsmann mener at det er et tydelig signal når rammen for økning i investeringer i miljø nær dobles.

- Dette er en start og jeg forventer at rammen brukes til fulle. Dersom klimainvesteringene over tid viser god avkastning er det naturlig å forvente at vi vurderer å øke rammen ytterligere. Men fordi SPU skal sikre at vi har råd til gode velferdsordninger også i fremtiden må investeringer vise at de kan lønne seg.

Regjeringen styrker forvaltningen av Statens pensjonsfond utland:

 • Økning i investeringene i klima
  • Rammen nær dobles
  • SPU skal være et verktøy for å sikre at vi har råd til gode velferdsordninger i fremtiden, kan ikke gamble – men dersom klimainvesteringene over tid viser god avkastning er det naturlig å forvente at vi vurderer å øke rammen ytterligere
 • Nytt verktøy for etiske/ansvarlige investeringsvurderinger
  • Omverdenen vurderer ikke SPUs etiske profil ut fra hvorvidt vi har et eget organ som heter «Etikkrådet» eller ikke, men ut fra hvordan fondet aktivt forvalter sitt eierskap.
  • Nå samles de etiske virkemidlene i forvaltningen av SPU på ett sted. Det gir forvalter klarere rammer og mer forutsigbarhet. De etiske kriteriene skal også fremover fastsettes av departementet og forankres i Stortinget.
 • Undersøke muligheten for å la Folketrygdfondet investere i eiendom, veier og jernbane i Norge.
  • Finansministeren setter i gang en utredning med sikte på å klarlegge muligheten til å vri investeringsprofilen til Folketrygdfondet litt over på blant annet eiendom, veier og jernbane.
  • Norge trenger nye ideer og bedre løsninger for å sikre raskere utbygging av vei og kollektiv. Da er det høyst fornuftig med en slik utredning.