Satsing på kommunalt barnevern

Høyre foreslår å styrke drift og utvikling i det kommunale barnevernet med til sammen 130 millioner kroner utover regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette vil gi kommunene bedre muligheter til å gi rask og god hjelp til barn som trenger det, mener Linda Helleland, familiepolitisk talsperson for Høyre.

- Det er barnevernet ute i kommunene som først møter barna som trenger hjelp. Det er derfor avgjørende at det kommunale barnevernet så tidlig som mulig fanger opp barn som er utsatt for omsorgssvikt eller av andre grunner trenger profesjonell hjelp, uttaler Helleland

Hvert enkelt barn trenger et best mulig tilpasset tiltak så raskt som mulig. Høyre vil derfor øke muligheten til å velge blant et mangfold av barnevernstjenester fordi de private og ideelle, sammen med det offentlige, skaper det mangfoldet som gir skreddersøm i valg av tiltak for det enkelte barn.

Et barnevern med mer mangfold

Regjeringen setter ideologi foran barnevernsbarnas behov, for dem er det viktigere hvem som utfører hjelpen enn at barn får best mulig hjelp av barnevernet.

- Regjeringens politikk fører til nedbygging av mangfold fordi den betyr kroken på døra for den bredden av private og ideelle institusjoner og hjelpetiltak som gjør det mulig å skreddersy tiltakene etter barnets behov. Høyre vil derfor styrke bruken av private og idelle barnevernstiltak med 150 millioner, midlene overføres fra statlig barnevernsbyråkrati.

De rødgrønne har bygget ut et omfattende barnevernsbyråkrati og samtidig støvsugd kommunene for verdifull barnevernskompetanse. Dette har gått på bekostning av velferdstilbudet til de mest utsatte barna i Norge. Høyre vil prioritere barnevernsressursene til de som trenger det mest, og vil derfor overførte ressurser fra statlig barnevernsbyråkrati til å gi flere barnevernsbarn tilpasset og god hjelp, sier Helleland.

- Fordi alle barn er forskjellige må barnevernet tilpasse tiltakene slik at hjelpen virker. Derfor vil Høyre trygge mangfoldet av barnevernskompetanse ved å øke barnevernets mulighet til også å velge private tiltak, mener Helleland.

Styrking av ettervern og opplæring

Høyre mener dagens ettervern av barnevernsbarn er for dårlig og vil vil styrke innsatsen til opplæring for barn i barnevernet. Partiet vil bevilge 30 millioner kroner til en ordning med utplassering i bedrift for barn i barnevernet, sammen med andre tiltak som skal sikre at barnevernsbarn får den opplæringen de har rett til.

- Utdanning og jobb er to av de viktigste arenaene som utvikler oss som mennesker, her har barn i barnevernet et særlig behov for å bli inkludert, sier Linda Helleland. Barnevernundersøkelsen fra 2010 påviste at mange barn i barnevernet ikke får nødvendig utdannelse.

Mer forskning på barnevernsfeltet.

Riksrevisjonen påviste i sommer at regjeringen har forsømt den faglige utviklingen av barnevernstjenesten. Høyre viderefører satsingen på forskning og utvikling av barnevernet, og foreslår derfor å øke forskningsressursene med 20 millioner kroner.

HØYRES BARNEVERNSSATSING FOR 2013

Økt styrking av kommunalt barnevern 130 mill. kr

Økt bruk av tiltak fra private og ideelle 150 mill. kr

Styrket opplæring for barnevernsbarn 30 mill. kr

Forskning og utvikling i barnevernet 20 mill. kr