- Vi vet svært lite om kvaliteten på eldreomsorgen, hvilken hverdag de eldre opplever. Vi vet at det bygges for få sykehjemsplasser, særlig med tanke på fremtidige behov, sier Erna Solberg. Hun la frem konkrete tiltak for å styrke både kvaliteten og kapasiteten i eldreomsorgen.

- Eldreomsorgen må gjøre det mulig for alle å ha god livskvalitet hele livet, sier Solberg, og fortsetter; De som bruker omsorgstjenester skal få dyrke hobbyer, komme ut og gå turer, oppleve kultur, følge med på nyheter eller ha meningsfulle samtaler med andre mennesker.

- Vi må etablere noen klare kvalitetsnormer for eldreomsorgen, som også fanger opp hvilken kvalitet de eldre selv opplever, sier helsepolitisk talsmann og nestleder Bent Høie.

- Vi vet at det er stor variasjon i kvaliteten på eldreomsorgen rundt om i landet, og vi må ha noen kvalitetsmålinger som er sammenliknbare over hele landet og som gjør det mulig for kommuner og institusjoner å jobbe systematisk med å heve kvaliteten, fortsetter Høie.

Høyres tiltak for bedre kvalitet


1. Etablere nasjonale kvalitetsnormer for pleie- og omsorgssektoren. I sammen med KS, ansatte og brukerorganisasjonene bør staten få utarbeidet noen nasjonale kvalitetsindikatorer for både institusjonsbasert og hjemmebasert pleie- og omsorg. Disse skal fange opp brukerne og pårørendes opplevelser av kvalitet. Dette skal ikke komme i tillegg til eksisterende rapportering, men enten bygge på eksisterende eller erstatte unødvendig rapportering. Hensikten er å sikre sammenlignende informasjon. På den måten kan en bruke informasjonen meningsfullt i arbeidet med kvalitetsforbedring.


2. Innføre ordning med «Bruker- og pårørendeutvalg» i ved heldøgns pleie- og omsorgstilbudene i kommunene, etter modell fra FAU ene i skolen.

3. Støtte etablering av en frivillig organisasjon som kan representere pårørende lokalt og nasjonalt.

4. Kompetanseheving gjennom en statlig satsing på etter og videreutdanning for de som jobber i pleie- og omsorgssektoren. Etablere egne lederutviklingsprogrammer i sammen med KS.

5. Statens helsetilsyns landsomfattende tilsynsmeldinger om ulike tema i primærhelsetjenesten og årsrapportene til pasient og brukerombudene skal behandles i kommunestyrene som en egen sak om kvalitet i tjenesten.

6. Innføre kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgsloven.

7. Innføre nasjonale krav til legedekning på sykehjem og likestille lønnsvilkårene mellom sykehjemsleger og sykehusleger.

8. Satse på økt forskning i primærhelsetjenesten og etablere flere undervisningssykehjem

9. Etablere en forpliktende nasjonal opptrappingsplan for habiliterings- og rehabiliteringsfeltet.

10. Innføre fritt rehabiliteringsvalg

Høyres tiltak for bedre kapasitet:
1. Etablere en statlig driftstilskuddsordning for å nøytralisere forskjellen i driftskostnader mellom sykehjem og omsorgsboliger og stimulere kommunene til å bygge flere sykehjemsplasser.

2. Etablere en rentekompensasjonsordning på toppen av dagens husbankfinansiering av sykehjem og bofelleskap for demente.

3. Endre regelverket slik at det blir like enkelt for private/ideelle/borettslag å bygge ulike institusjoner og bofelleskap for eldre som det var å bygge ut barnehager.