Regjeringen avviser og utsetter arbeidet.

Om lag 16 pst av pasienter på sykehus utsettes for uheldige hendelser eller skader, fra det bagatellmessige til det dypt alvorlige. I følge pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender var det i 2010 hele 4700 personer som døde som følge av skader fra sykehus. De mener halvparten kunne vært unngått.

- Kunne vært unngått

- Pasientskader, dødsfall og svikt i helsevesenet er tragisk, men mest ubehagelig er vissheten om at mye kunne vært unngått, sier Bent Høie, Høyres nestleder.

At feil skjer i helsevesenet vet vi, men de kan begrenses og forebygges. Derfor fremmet Høyre i fjor høst et stort og omfattende forslag for å sikre bedre kvalitet og pasientsikkerhet i norske sykehus. Forrige torsdag stemte regjeringspartiene ned forslaget.

Dokumentet kan leses her.

- Løsningen er kvalitetsbevisst ledelse, tryggere systemer og bedre kultur. Høyre har foreslått bedre sikkerhetsrutiner, flere kvalitetsindikatorer og åpenhet om disse. Vi vil ha kvalitetssertifisering av sykehus. Pårørende og pasienter få en sterkere status i helsevesenet, involveres og få informasjon, og de digitale kommunikasjonssystemene må forbedres, sier Bent Høie.

Kvalitet og pasientsikkerhet

Regjeringen har varslet at det i løpet av neste stortingssesjon vil komme en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet. Høyre deler ikke regjeringens tålmodighet, sier Høie.

- Regjeringen bruker denne varslede meldingen som et påskudd for å utsette tiltak som er fornuftige å sette i gang umiddelbart. Med om lag 2350 unødvendige dødsfall i norske sykehus per år, sier det seg selv at tid er en kritisk faktor i dette arbeidet, avslutter Bent Høie.

Innstillingen fra Stortingets helse- og omsorgskomite kan leses her.

Høyres forslag inneholder blant annet følgende tiltak:

  • Helseministeren må i større grad styre helsetjenesten etter krav om kvalitet og pasientsikkerhet, ikke bare ut fra økonomiske krav.
  • Stortinget og kommunestyrene må behandle Helsetilsynets rapporter, og iverksette tiltak på bakgrunn av dette.
  • Det må etableres flere kvalitetsindikatorer og det må publiseres sammenlikninger mellom sykehus.
  • Det skal utarbeides flere faglige retningslinjer for god behandling, og spesialisert behandling må samles på færre sykehus.
  • Sykehusene må kvalitetssertifiseres, og det må etableres bedre system for internkontroll.
  • Helsetjenesten må vise større åpenhet om feil og etablere et bedre system for å lære av feil.
  • Det må prøves ut en ordning med en havarikommisjon for helsetjenesten, etter modell fra Havarikommisjonen for transportsektoren.
  • Pasienters og pårørendes rettigheter må styrkes i forbindelse med feil og uheldige hendelser.