Nå vil Bergen utvide det vellykkede forsøket skriver Dagens Næringsliv 6. desember 2012.

Fafo rapporten lanseres i dag og per nå ikke tilgjengelig elektronisk.

Høyre mener der er et økende behov for mer fleksible turnusordninger. Trygghet og forutsigbarhet for brukerne stiller krav om en mer stabil og permanent bemanning. Helse- og omsorgssektoren sliter i dag med høyt tall for sykefravær og et høyt antall deltidsstillinger. Behovet for bemanning på kveldstid, natt og helg tvinger i kombinasjon med strenge arbeidstidsbestemmelser frem mye bruk av uønsket deltid. Dette er også en konsekvens av at arbeidstaker og arbeidsgiver ikke har anledning til å forhandle om en optimal arbeidstid innenfor lovens bestemmelser. Utprøving av alternative turnuser ved både omsorgs- og barnevernsinstitusjoner har gitt gode resultater i form av blant annet bedre forutsigbarhet for brukerne, lavere sykefravær og færre deltidsstillinger .

I dag må lokale ønsker om alternative turnuser godkjennes av den sentrale fagforeningen. Høyre vil videreføre denne dispensasjonsadgangen, men vil endre loven slik at alternative turnuser også kan forhandles frem mellom lokalt ansatte/tillitsvalgte og arbeidsgiver med godkjenning fra Arbeidstilsynet.