- Med dette sikrer vi et mer fleksibelt og moderne arbeidsliv. FrP er særlig glad for at vi styrker de eldres rettigheter i arbeidslivet, innfører aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og gir flere mulighet til å få prøve seg i arbeidslivet gjennom økt adgang til midlertidige ansettelser, sier arbeids- og sosialpolitisk talsperson i FrP, Erlend Wiborg.

- KrF er glad for at vi sammen med regjeringspartiene og Venstre nå sikrer at arbeidstakere som har en midlertidig stilling skal ha rett på fast stilling etter bare tre år, og ikke fire år som det er i dag. Dette utgjør en stor seier for arbeidstakerne, sier arbeidslivpolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad for KrF.

- Venstre er fornøyd med at det åpnes for en generell adgang for midlertidige stillinger, men det er viktig at vi har fått gjennomslag for at makslengden på midlertidige ansettelser reduseres fra 4 til 3 år. Midlertidig ansettelse kan være en god vei inn i arbeidslivet for mange, for eksempel nyutdannede, innvandrere og mennesker med funksjonsnedsettelser. Men midlertidigheten kan ikke vare for lenge. Avtalen gir småbedrifter i en vekstfase mulighet til å ansette flere uten å ta for stor risiko, samtidig som veien til fast ansettelse blir kortere, sier Sveinung Rotevatn.

Modernisering

• Norsk arbeidsliv har forandret seg mye siden arbeidsmiljøloven ble vedtatt i 1977. Den gang var utfordringen at mange kvinner enten var hjemmeværende eller jobbet deltid. I dag har vi et arbeidsliv med høy sysselsetting både blant kvinner og menn, hvor mange i yrkesaktiv alder står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og hvor mangel på fleksibilitet bidrar til at mange må velge deltidsarbeid.

Fleksibilitet og selvbestemmelse

• Gjennom endringene styrker vi rettighetene til dem som jobber med offentlige tjenester som f.eks. pleie- og omsorg, barnevern og brann- og redningstjeneste. Disse får nå større frihet til å avtale arbeidstiden lokalt. Dette vil skape bedre tjenester, sterkere skille mellom arbeidstid og fritid, og mindre ufrivillig deltid.

Ny sjanse inn i arbeidslivet

• Da Stortinget vedtok arbeidsmiljøloven i 1977 var det ikke noen stor oppmerksomhet om dem som er i yrkesaktiv alder som ikke jobber. Derfor har heller ikke arbeidsmiljøloven hittil gitt gode nok muligheter for de flere hundre tusen som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, som ønsker å få en jobb. Dette endres nå: Med generell adgang til midlertidige ansettelser vil flere av dem som står utenfor, flere av dem som er ufaglærte, få en sjanse til jobb og til å bli selvhjulpen.

Samarbeidspartiene er enige med regjeringen om følgende forslag

• Alle forslag om arbeidsmarkedspolitikken slik regjeringen har foreslått og presiserende merknader fra partiene.

• Fast arbeid skal være hovedregelen i arbeidslivet og det blir generell adgang til midlertidige ansettelser, slik regjeringen har foreslått

• 70-årsgrensen for oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven endres til en 72-årsgrense, slik regjeringen har foreslått.

• Ingen bedrifter kan ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år, dersom det ikke er begrunnet i helse eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen

• Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid det det er lokal avtale med tillitsvalgt i virksomhet bundet av tariffavtale til 12.5 timer per dag, slik regjeringen har foreslått.

• Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid gjennom samtykke fra Arbeidstilsynet til 13 timer, slik regjeringen har foreslått.

• Forslagene om økt ukentlig og månedlig overtid slik regjeringen har foreslått, ved lokal avtale med tillitsvalgt i tariffbundet virksomhet (fra 15 til 20 ukentlig og fra 40-50 t månedlig) og gjennom tillatelse fra Arbeidstilsynet.

• Fjerne kollektiv søksmålsrett, slik regjeringen har foreslått.

• Økt straff for brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven, slik regjeringen har foreslått.

• Det innføres lovfestet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

Les hele avtalen her.