- Dette er svært alvorlig når vi vet hvor viktig skolegang er for å gi alle like muligheter videre i livet, sier Høyres familiepolitiske talskvinne Linda Hofstad Helleland.

Hun tok opp disse problemstillingene i en interpellasjon til Kunnskapsministeren 28. november 2011.

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=51530

- Opplæringsloven er klar på dette punktet. Alle barn har krav på opplæring. Barn under barnevernets omsorg er et statlig ansvar. Så når brukerunderøkelsen forteller oss at en av fire barn på institusjon ikke går på skole, betyr det at vi må sette inn sterkere tiltak enn det regjeringen legger opp til, sier Helleland.

Høyre setter av 30 mill kr i sitt alternative budsjett for 2012 til en tilskuddsordning for å stimulere til opplæring eller arbeidstrening for barn i barnevernet.

- Vi mener dette vil bidra til å sette økt fokus på skolegang og viktigheten av utdanning i barnevernet. Vi vet at mange av barna med bakgrunn fra barnevernet er de som faller fra senere i livet. Ågi de skoleløse barnevernsbarna den opplæringen de har krav på vil kunne forandre liv. Det vil bety mye for disse barnas livskarriere at de får et godt opplæringstilbud, sier Helleland.

Statsråden vil nå ta grep

Høyre har påpekt at Regjeringen ikke har oversikt over hvem eller hvor mange disse skoleløse barna er. Fylkesmennene har meldt fra om brudd på opplæringsloven for barn i barnevernet i alle fylker.

I St. Meld. 18 (2010- 2011) Læring og fellesskap skriver regjeringen at de har startet et arbeid for å se på disse problemstillingene. I statsbudsjettet blir ikke dette arbeidet omtalt, verken av Barneminister Audun Lysbakken eller hans partikollega Kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

- Høyre vil gjøre mer for de skoleløse barnevernsbarna og vi mener at regjeringens innsats på dette området er for dårlig. Derfor bevilger vi både mer penger til dette og setter fokus på saken gjennom spørsmål og interpellasjoner i Stortinget, sier Helleland.

Etter initiativet fra Høyre har Kunnskapsminister Kristin Halvorsen nå bestemt seg for å kartlegge opplæringstilbudet for barn i barnevernsinstitusjoner.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2011/opplaringstilbudet-i-barnevernsinstitusj.html?id=664838