Av Hårek Elvenes, Stortingsrepresentant H og medlem av justiskomiteen

Tjenestestedene skal ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester utenfor ordinær kontortid. 95 % av alle anropene til 112 skal være besvart innen 20 sekunder på landsbasis. Publikum skal oppleve rask respons og god kvalitet på politiets beredskap. Flere oppgaver skal ferdigstilles på stedet. Det skal bli langt bedre muligheter til anmeldelser på nett.

Dagens ineffektive organisering av politiet går utover publikum. Av dagens 354 tjenestesteder er det kun 64 som tilbyr tjeneste etter kl. 16.00 på en eller flere ukedager. Stengte kontorbygg gir ingen trygghet. Dagens organisering av politiet er et hinder for god publikumsservice.

Det er uakseptable store sprik mellom politidistriktene i publikumsservice, saksbehandlingstid og oppklaringsprosent. Mange av dagens 27 politidistrikter har for små og sårbare etterforskningsmiljøer som hindrer effektiv etterforskning. Derfor vil regjeringen gjennomføre en reform av politiet. Det er et krav at politiets straffesaksarbeid skal forbedres. Flere straffesaker skal oppklares. Saksbehandlingstider skal reduseres. Tiden fra anmeldelse til rettskraftig dom skal reduseres.

Altfor mange av politikontorene har verken kapasitet til å stille patruljer, drive god etterforskning, eller tilby god publikumsservice. Dette har igjen medført en utilsiktet sentralisering av politiet. Særorganene (Kripos og Økokrim) har måttet overta mange oppgaver fra politidistrikter og lensmannskontorer. Det er denne sentraliseringen som nå skal snus.