De 14 spørsmålene dreier seg om hensynet til personvern på den ene siden og behovet for kriminalitetsbekjempelse på den andre. I tillegg ber vi statsministeren få klargjort hvilken statsråd som vil få ansvaret for direktivet og hvilken fremdrift regjeringen legger opp til.

Vedr. Stortingets behandling av datalagringsdirektivet
Som statsministeren er godt kjent med pågår det nå en debatt om en eventuell implementering av EUs datalagringsdirektiv. Direktivet er omdiskutert og oppfattes også som kontroversielt innad i både fagmiljøer og blant befolkningen generelt. Problemstillingene er mange og komplekse, og berører mange områder og sektorer i samfunnet.

Høyre har ennå ikke tatt standpunkt til direktivet eller hvordan det eventuelt skal implementeres. Vi har påbegynt en grundig politisk prosess med tanke på den forestående behandlingen. For Høyres del er det viktig å få belyst flere spørsmål. Jeg ber derfor regjeringen særlig vurdere følgende problemstillinger:

1. Hvilke konsekvenser vil det få å gå fra lagringsadgang til lagringspåbud? Herunder en betraktning om den endring i det normative grunnlag vi da får ved å gå fra en rett til å lagre visse opplysninger for et forretningsmessig formål til en plikt til å lagre for politiformål.

2. Hvilke substansielle endringer vil datalagringsdirektivet utgjøre kontra rettstilstanden i Norge nå?

3. Hvilken myndighet skal ha rett til å hente ut lagret materiale etter en rettslig kjennelse?

4. Hva skal til for å få en rettslig kjennelse som gir tilgang til lagret data? Hvor alvorlige forbrytelser skal en person være mistenkt for, etter strafferamme, for at mistanke skal gi politiet tilgang til trafikkdata?

5. Hvor lang lagringstid vil regjeringen foreslå, og hvilke øvrige tilpasninger til direktivet vil regjeringen foreslå for Norges del?

6. Hvordan vurderer regjeringen risikoen i forhold til hackervirksomhet rettet mot og lekkasjer av lagrede elektroniske data?

7. Hvilke kontrollmekanismer vil regjeringen innføre for å hindre misbruk av trafikkdata?

8. Hvordan vurderer regjeringen forslaget om å samle data i en sentral lagringsenhet kontra at dataene oppbevares hos den enkelte teleoperatør?

9. Hvordan vil en eventuell implementering, evt mangel på implementering, av direktivet påvirke samfunnets mulighet til å bekjempe ulike former for kriminalitet?

10. Hvordan vil en eventuell reservasjon påvirke Norges forhold til politisamarbeidet innen EU/internasjonalt politisamarbeid?

11. Hva vil være konsekvensene for EØS-samarbeidet ved en eventuell reservasjon?

12. Hvordan vil implementeringen, evt. mangel på implementering, av direktivet påvirke konkurransesituasjonen innen IKT-sektoren?

13. Hva vil en slik lagring medføre i et ytringsfrihetsperspektiv og i forhold til grunnleggende demokratiske prinsipper som tillit og åpenhet, herunder en refleksjon over viktigheten av kildevern i journalistikken og menneskerettsaktivisters særlige behov for rettssikkerhet?

14. Hvordan vurderer regjeringen datalagringsdirektivet i forhold til EMK?

Jeg vil be om at regjeringen diskuterer ovennevnte punkter i saken når den skal legges frem for Stortinget. Jeg vil også be om å få klargjort hvilken statsråd som vil få ansvaret for saken. På grunn av sprikende signaler fra regjeringens medlemmer ber jeg også om en snarlig avklaring av hvilken fremdrift regjeringen legger opp til i denne saken.

Med vennlig hilsen
Høyres stortingsgruppe

Erna Solberg
Leder