Det er behov for nye ideer og bedre løsninger i helsepolitikken. Blant de siste eksemplene er debatten om akuttmottak. TV2s undersøkelse viser at det i stor grad er turnusleger som har vakt i akuttmottak og at disse ofte er alene i første møte med pasienten.

– Dette er ikke bra nok, og det er rart at ikke helseministeren griper fatt i dette, sier helsepolitisk talsmann Bent Høie.

Varierende kvalitet

TV2 presenterte forrige uke en undersøkelse som viser at den medisinsk-faglige kompetansen pasienter møtes med ved akuttmottakene er svært varierende. I deres undersøkelse viser det seg at 8 av 10 leger som har ansvaret på vakt er turnusleger, og at 71 prosent av disse er alene på vakt.

- En del av poenget med turnus er å lære av mer erfarne leger, det er vanskelig å se hvordan de skal gjøre det når de er alene i møte med pasienten, sier Høie. Han påpeker at mange turnusleger er svært dyktige.

- Samtidig sier Norsk selskap for akuttmedisin at leger som tar i mot pasienter i akuttmottak i gjennomsnitt har 6 måneders erfaring, da er det ikke heldig at disse møter pasienten alene på vakt, sier Høie.

Høie er overrasket over helseministerens manglende ydmykhet etter at debatten om turnusleger i akuttmottak kom opp.

- I 2008 la Helsetilsynet frem en rapport som viste mangelfull styring og ledelse , som til tider ga uforsvarlig pasientbehandling ved norske akuttmottak. Daværende statsråd Sylvia Brustad sa at rapporten var alvorlig og lovet å ta grep for å sikre forsvarligheten ved norske akuttmottak. Dagens helseminister later ikke til å ta dette så alvorlig, sier Høie.

Styrke kvaliteten i akuttmottakene

- Poenget med helsereformen var at helse-Norge skulle bli «ett rike», at det skulle være mindre forskjeller i behandlingen rundt om i landet. Når vi ser at dette ikke skjer er det behov for å ta nasjonale grep, sier Høie. Han trekker frem nasjonal helseplan som et av tiltakene som vil gi bedre og mer enhetlig kvalitetssikring i akuttmottakene.

– I en slik plan kan en legge nasjonale føringer på hvilke nøkkelfunksjoner som skal være ved de ulike sykehustypene og kvalitetskrav. Dermed tar vi noen politisk valg og prioriterer i helsepolitikken nasjonalt. Det skal ikke være tilfeldig hvilken kvalitet folk møter i helsetjenesten, avslutter Høie.