Høyre har bedre løsninger for å kutte helsekøene, øke kvaliteten i skolen og sørge for raskere utbygging av veier og kollektivtransport. Høyre vil prioritere økt satsing på etter- og videreutdanning av lærere, forskning, infrastruktur og bedre rammebetingelser for bedriftene. Skal vi trygge velferden i årene som kommer, må vi skape mer og ikke skatte mer.

- Høyre er skuffet over at regjeringen, som har råd til det aller meste, ikke tar seg råd til en kraftfull satsing på forskning eller kompetanseheving for lærerne, sier Jan Tore Sanner, Høyres finanspolitiske talsmann.

Svekket konkurranseevne

Mye er bra i Norge. Mens verden rundt oss preges av økonomisk uro, viser budsjettet for 2013 at Norge fortsatt har solid en økonomi som gir oss handlefrihet. Høyre er enig i behovet for å holde igjen på oljepengebruken.

Norge blir utkonkurrert av våre naboland på innovasjon, og konkurranseevnen til norske bedrifter er svekket under rødgrønt styre. Kostnadsnivået er høyt og produktivitetsveksten for lav. Særnorske skatter er en ekstra byrde for norske arbeidsplasser.

- Regjeringen tar ikke tak i de langsiktige utfordringene norsk økonomi står overfor. De velger igjen å skyve problemene foran seg, sier Sanner.

Samferdsel

Høyre mener det er gledelig at regjeringen endelig foreslår økte bevilgninger til veiformål. Baksiden av medaljen er at de rødgrønne velter en stadig større del av regningen over på bilistene gjennom bompenger. Fortsatt er mange store prosjekter på vent på grunn av manglende gjennomføringskraft og liten vilje til nytenkning.

Beredskap

Den største overraskelsen er at budsjettet ikke innebærer det forventede løftet for sikkerhet og beredskap. Regjeringen presenterer få nye konkrete tiltak i tråd med anbefalingene fra Gjørv-kommisjonen, og sørger heller ikke nå for en etterlengtet bemanningsøkning i politiet. Høyre varsler en økt prioritering av beredskap, samfunnssikkerhet og politiressurser.

- Høyres løsning for å gjøre politiet bedre i stand til å forebygge og håndtere terror og alvorlig kriminalitet, er styrking av PST, Kripos og IKT-investeringer. I tillegg er det nødvendig å øke bemanningen i politiet i større grad enn regjeringen legger opp til, sier Sanner.

Helse

Aktiviteten i sykehusene fortsetter om lag på samme nivå som i år, uten noen nye ideer eller løsninger for å få ned sykehuskøene – som har vokst med over 80.000 under den rødgrønne regjeringen.

- Høyre vil slippe alle gode krefter til, og ikke opprettholde et kvotesystem for offentlig betalt behandling i private klinikker, sier Sanner.

Pasientene som ble skuffet over regjeringens nedprioritering av rus, rehabilitering og psykiatri for 2012, har lite nytt å glede seg over.

Høyre er også overrasket over at det ikke er satt av øremerkede midler for å styrke pasientsikkerheten.

Kunnskap og forskning

Høyre mener kunnskap i skolen er viktig for å skape muligheter for alle og nøkkelen til å sikre fremtidige norske arbeidsplasser. Regjeringens skolepolitikk er mer av det samme og evner ikke å prioritere det som er viktigst, nemlig lærerne.

- Høyre vil prioritere bedre lærere i vårt budsjett blant annet gjennom å sikre at flere lærere får etter- og videreutdanning, sier Sanner.

Budsjettet innebærer en nedprioritering av forskning. Det kommer på toppen av at regjeringen i fjor la ned forskningsfondet.

Les mer på Høyres statsbudsjettsider her.