- Kommunereformen handler om hvordan vi skal sikre høy kvalitet på velferdstjenester som skoler, barnehager og pleie og omsorg i fremtiden. Men også hvordan vi kan skape sterkere kommuner som styres mindre av staten. Færre og sterkere kommuner legger grunnlaget for å flytte mer makt og ansvar til kommunene, sier Høyres kommunalpolitiske talsmann, stortingsrepresentant Frank J. Jenssen.

Rapporten slår fast at Norge har for mange små kommuner, men også at det mange steder er uhensiktsmessige kommunegrenser. De minste kommunene må bli større for å håndtere kompliserte velferdstjenester og være gode utviklere av lokalsamfunn, mens det i pressområder og byområdene våre trengs en kommunereform som setter dem i stand til å håndtere sterk vekst og utvikling i regionen.

- Det er også stort behov for at de store byene og naboene deres tar debatten om en kommunereformen. Dette er områder som vokser, og hvor det er behov for å se areal og samfunnsplanlegging i sammenheng for å bedre kunne håndtere veksten, sier Frank J. Jenssen.

Med større kommuner kan også den statlige detaljstyringen reduseres. Det vil styrke lokaldemokratiet. Høyre mener at det beste er når velferdsoppgavene løses nærmest mulig innbyggerne, og at kommunene har muligheten til å se innbyggernes behov i sammenheng og utvikle gode lokalsamfunn.

- Over 250 kommuner er i følge Kommunal Rapport i gang med nabopraten. For litt over ett år siden var ikke kommunereform et tema. Dette viser både at reformen er moden og at kommunestyrer landet over viser lokalt lederskap og ønsker å ha styringen over kommunens fremtid, sier Frank J. Jenssen.

Rapporten vektlegger viktigheten av at kommunestrukturen i større grad bør reflektere områdene hvor folk bor, arbeider og tilbringer hverdagen i. Et samfunn som henger sammen bør fungere sammen. Slike hverdagsregioner vil skape naturlige fellesskap for de som bor der og gi bedre kår for bedrifter som vil vokse. Samtidig vil det gi lokalpolitikerne bedre muligheter til å ta kontroll over utviklingen av gode lokalsamfunn.

-Utvalget har gitt en grundig vurdering av hvordan vi kan styrke kommunene slik at vi sikrer best mulig velferdstjenester. Frem mot våren skal vi vurdere hvilke oppgaver som kan overføres til nye og sammenslåtte kommuner. Et samlet forslag vil bli lagt fram i en stortingsmelding til våren, så blir det opp til stortingsflertallet å avgjøre hva som blir det endelige utfallet, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.