Hårek Elvenesfrykterat mange saker ikke blir løst, og tror en del av løsningen er et bedre samarbeidmellom Tollvesenet og politiet.

– Dette viser at de kriminelleligger et hestehode foran politiet.Det er ofte Tollvesenet somførst avslører innførsel av narkotikaog syntetiske stoffer, sierElvenes til Dagbladet.

– Politiet må settes i stand tilbedre å nyttiggjøre seg verdifullinformasjon fra Tollvesenetog andre kontrolletater, understreker han.

Les også:Fremtidens politi ute på partihøring(Nb! Må være innlogget Mitt Høyre)

I Politidirektoratetsrapport «Tendenser i kriminaliteten– Utfordringer i Norge 2014» erproduksjonen av syntetiske narkotiskestoffer trukket frem som en av de største utfordringene.Det har vært eneksplosiv økning av nye stoffer pådet globale narkotikamarkedet. Europeiskemyndigheter har registrertnær 240 slike produkter. Mange avstoffene er ikke listeført, og gamlestoffer produseres på nye måter, skriver Dagbladet.

Les hele saken i Dagbladet 29. april 2014.

Etterforskningsmiljøene må styrkes

- Både Gjørv kommisjonen og Politianalysen er tydelig på at politiet smører ressursene for tynt utover der spesialistmiljøene utarmes. Etterforskningsmiljøene i politiet må styrkes gjennom færre politidistrikter med styrket etterrforskningskapasitet, spesielt innenfor organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Etterforskningsmiljøene i politiet er i dag ikke godt nok skodd for å møte et stadig mer komplekst kriminalitetsbilde. Tiden for å omorganisere politiet er overmoden, sier Elvenes.

Les også:Politireform for et tryggere samfunn

Elvenes mener at skottet mellom kontrolletatene og påtalemyndigheten kan medføre at verdifull informasjon ikke nyttiggjøres av politiet i etterforskningsarbeidet.

- Det er i dag for mange av sakene som er oversendt fra Tollvesenet til politiet som henlegges av kapasitetsårsaker. Saker som langt på vei er ferdig behandlet av Tollvesenet, sier Elvenes, før han legger til:

- Dette er alvorlig og gir grobunn for ytterligere kriminalitet. Skal samfunnskontrakten mellom borgerne og staten fungere må de som tar sjansen på å bryte loven være klar over at risikonen for å bli tatt og straffeforfulgt er relativt høy. I dag er sannsynligheten for å bli straffeforfulgt og dømt for organisert- og økonomisk kriminalitet for lav.

Nyttiggjøre seg verdifull informasjon

Tollvesenet er en egen kontrolletatet som ikke har etterforskning- og påtalemyndighet.

- Det bør heller ikke Tollvesenet ha i en rettsstat. I vår rettstat er kontrolletatene underlagt Regjeringen, mens etterforskning og påtale er underlagt Riksadvokaten. Samarbeidet mellom Tollvesenet og politiet kan imidlertid bli bedre. Politiet må settes bedre i stand til nyttiggjøre seg verdifull informasjon fra Tollvesenet og andre kontrolletater, sier han.

Men mye av stoffet kommer tilNorge over grensa. I fjor gjorde Tollvesenet437 beslag av syntetiskenarkotiske stoffer på vei til Norge.Så langt i år er det gjort 128 beslagpå til sammen 878 gram. På sammetid i fjor var det 112 beslag. Småmengder kan gjøre stor skade, skriver Dagbladet 29. april.