Ingjerd Schou (H)stiller følgende spørsmål til samferdselsministeren:

"Kan ministeren redegjøre for fremdriften av utbyggingen av nødnettet, og samtidig garantere at ferdig utbygd nødnett vil tilfredsstille de beskrivelser og krav til kvalitet og flatedekning (79 pst.) som Stortinget har forutsatt, blant annet gjennom behandling av Prop. 100S (2010-1011), og som er nedfelt i nødnettkontrakten?"

Spørsmålet til ministeren kommer ettersom nødnettet er en sentral brikke i jobben med å få Norges beredskapsevne på fote. Prosjektet er allerede vesentlig forsinket og mye dyrere, enn opprinnelig forutsatt. Den siste tidens mediaoppslag har gitt ny uvisshet om utbyggingen av nødnettet.

Både helsedirektør, representanter for brannvesenet og politiet har uttalt at kvaliteten på leveransen ikke er tilfredsstillende. IKT-Norge henviser til informasjon om at Norge skal ha valgt en annen TETRA-standard enn resten av Europa, med TEDS, og at Direktoratet for Nødkommunikasjon ikke er villig til å ta i mot innspill underveis. Samtidig sier direktøren i Direktoratet for nødkommunikasjon at dette ikke stemmer, og at kvalitet og teknologi på valgte nødnett stemmer overens med den informasjon Stortinget har fått tidligere.

- Dette fremstår både forvirrende og underlig for Høyre, som var i den forståelsen av at valg av nødnett-teknologi skulle være av samme standard som våre naboland. Nå ser det ut til at Sverige bruker en helt annen standard av TETRA (ref.Aftenposten 06.september 2012), sier Schou.

- Høyre er bekymret for om utbyggingen av Nødnettet er valgt på uriktige opplysninger. Vi er også urolige for om den videre prosessen er best mulig planlagt. For Høyre er det avgjørende at dette systemet, som er grunnmuren i beredskapen er det beste for å sikre liv og helse. En redusert dekningsgrad vil kunne være forskjellen på liv og død.