Høyre foreslår å styrke tilskuddsordningen for bygging av sykehjem og omsorgsboliger, og legger vekt på tiltak som vil sikre bedre kvalitet i omsorgstjenesten. Blant annet foreslår Høyre å åpne for at kommunene kan samarbeide med boligbyggelag og andre om bygging av flere sykehjemsplasser.

- Høyre vil gi like gode låneordninger for bygging av sykehjem som for bygging av skoler. Når kommunene får rentefrie lån i fem år, vil det bli lettere å iverksette nye byggeprosjekt.

- Dessuten skal kommunene få samarbeide med private aktører hvis de ønsker det, på samme måte som vi gjorde for å sikre bedre barnehagedekning. Dessverre har regjeringen sagt nei til dette, noe som har stoppet sykehjemsutbygging i flere kommuner, forklarer Bent Høie.

Verdighetsgaranti
Forrige uke la regjeringen frem en ny forskrift for eldreomsorg - som den kaller verdighetsgaranti.

- Forslaget gir ikke eldre nye eller sterkere rettigheter. I følge Helse- og omsorgsministeren er det bare snakk om en klargjøring av gjeldene rett, forteller Høyres helsepolitiske talsperson.

Høyre vil:

- Styrke kvaliteten og kompetansen i omsorgstjenesten, ved å rekruttere flere leger og sykepleiere til omsorgstjenesten. I Høyres alternative budsjett øremerker vi 150 mill kr til kompetansetiltak som gjør omsorgstjenesten til en mer faglig attraktiv arbeidsplass.

- Vi vil også sikre et kunnskapsløft for de 1/3 av ansatte i omsorgstjenesten som er ufaglærte, og som pålegges stadig mer krevende oppgaver

Fakta om tilskuddsordningen for bygging av plasser i sykehjem og omsorgsboliger:
Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger ble innført i 2008. Det er en målsetning å gi tilskudd til 12 000 omsorgsplasser i perioden 2008-2015. Tilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for mennesker med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester uavhengig av beboerens alder, diagnose eller funksjonshemming.

Husbanken har fra tilskuddsordningen ble etablert i 2008 frem til august 2010 gitt tilsagn om tilskudd til 3469 enheter, herunder 1359 omsorgsboligplasser og 2110 sykehjemsplasser. Det er søkt om tilsagt til om lag 8000 enheter. Det har i 2010 vært noe nedgang i søknadsinngangen sammenliknet med de to foregående år. Kilde: HODS budsjettforslag for 2011.

Begrensninger i samarbeidet med private:
I Husbankens regler for tildeling av tilskudd til bygging av plasser i omsorgsboliger eller sykehjem, gis det ikke støtte dersom kommunen samarbeider med private utbyggere, herunder borettslag.

Statssekretær Tone Tofte i Helse- og omsorgsdepartementet forsvarer reglene i Aftenposten 2.juni, og uttaler at "Dersom vi hadde åpnet for borettslagene, må vi også åpne for andre private aktører. Regjeringen vil heller satse på felleskapsløsninger".

Høyre fremmet følgende merknad og forslag i RNB
Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at Husbanken ikke kan tildele tilskudd til bygging av omsorgsboliger dersom kommunen vil samarbeide med private kommersielle aktører, herunder boligbyggelag, om utbygging. Disse medlemmer mener det er avgjørende å sikre utbygging av plasser i sykehjem og omsorgsboliger, for å sikre bedre kapasitet i tilbudet i tråd med den demografiske utviklingen. Slik disse medlemmer ser det, er det positivt om kommunene gjennom samarbeid med ulike private aktører kan bidra til et bedre tilbud til brukerne. Rigide krav til eierform hos utbygger vil forhindre nødvendig utbygging av tilbudet og ramme syke eldre og andre som har behov for dette tilbudet. Disse medlemmer påpeker at privat utbygging av barnehageplasser har vært avgjørende for å sikre full barnehagedekning, og mener dette er en hensiktsmessig samarbeidsform også i forhold til utvikling av andre offentlige tilbud. Disse medlemmer fremmer følgende forslag;

Stortinget ber regjeringen endre Husbankens retningslinjer for tildeling av tilskudd til sykehjemsplasser og boliger tilrettelagt for heldøgns pleie- og omsorg slik at tilskudd kan tildeles kommunene uavhengig av hvilke aktører kommunen ønsker å samarbeide med om selve utbyggingen.