Verden rundt oss er i sterk sikkerhetspolitisk endring. Dette har konsekvenser også for norsk forsvarspolitikk. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har derfor i dag bedt Forsvarssjefen om et fagmilitært råd om hvordan det norske Forsvaret bør utvikles for å møte de nye utfordringene.

- Dette er en viktig dag. Den markerer starten på det arbeidet jeg mener vil være det viktigste jeg skal gjøre i min tid som forsvarsminister. Regjeringen har vedtatt at det skal utarbeides en ny langtidsplan for forsvarssektoren, og at Forsvarssjefen, som del av denne planen, skal utarbeide et nytt helhetlig fagmilitært råd, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i en tale

- Enhver regjering må ut fra sin tid og de gitte omgivelser, ta beslutninger som gjør oss i stand til løse dette samfunnsoppdraget. Det har våre forgjengere gjort, og det ansvaret vil vi også ta. Regjeringen vil utvikle og forbedre vårt forsvar i dag, for at vi i framtiden skal ha trygghet og sikkerhet for våre verdier, sier Eriksen Søreide.

- Forsvarssjefens fagmilitære råd skal foreligge et år fra i dag – 1. oktober 2015. Samtidig vil jeg benytte anledningen til å oppmuntre til en bred offentlig debatt om temaene som skal behandles i den kommende langtidsplanen for forsvarsektoren. Og jeg har klare forventninger til at forsvarssjefen legger opp til en åpen og inkluderende prosess internt. Både de faglige rådene og den offentlige debatten vil være viktige innspill til regjeringens arbeid.

Les talen her.