Tirsdag 5.juni behandlet Stortinget regjeringens forslag til endringer i Studentsamskipnadsloven. Høyre har siden forslagene ble lagt frem, vært meget skeptisk.Bakgrunnen for regjeringens forslag ligger i bekymringer etter at studentsamskipnaden i Narvik kom i økonomiske problemer.

Høyres utgangspunkt er at hendelsene i samskipnaden i Narvik ikke skulle tilsi at det er behov for store endringer i studentsamskipnadsloven.

- Vi kan ikke se at noen av de endringene som nå er gjort, ville avverget situasjonen i Narvik. Historien viser dessuten at samskipnadene har vært godt styrt og at studentene tar ansvaret på alvor. Vi ser derfor ikke behovet for å endre loven, sier Svein Harberg, Høyres talsmann for høyere utdanning.

Det som opprører Harberg mest, er vedtaket om 2/3 flertall i en rekke sentrale saker for samskipnadene. Det rødgrønne flertallet på Stortinget har nå vedtatt at beslutninger om større låneopptak, oppstart av ny virksomhet, utvidelse av eksisterende virksomhet som har et kommersielt formål, eller større endringer i studentsamskipnadens interne organisering, krever tilslutning fra to tredeler av styrets medlemmer.

Det er et paradoks at samtidig som vi lovfester studentflertall i styret, fratar vi det samme flertallet retten til å ta avgjørelser i disse sakene. Etter Høyres syn vil dette vedtaket utvanne og overkjøre brukerstyringen som er et overordnet prinsipp for studentsamskipnadene. Jeg kan ikke se at forslaget regjeringspartiene fremmet i dag, gjør situasjonen bedre for samskipnadene. Høyre er opptatt av å bevare studentstyringen av samskipnadene, og gikk derfor i mot forslag som innsnevrer dette, avslutter Harberg.