I Aftenposten tirsdag skriver avisen at to av tre områder medvernet trehusbebyggelsemangler eller har for dårligbrannsikring, ifølge Direktoratetfor samfunnssikkerhetog beredskap.

– Hvis de brenner opp, forsvinneren del av vår historie, så det åta et krafttak for å verne disse huseneer viktig for Regjeringen, sierSundtoft til Aftenposten.

Hun refererer til den storebrannen på Lærdalsøyri i Sogn ogFjordane. Regjeringenbevilger 10 millionerkroner i revidert statsbudsjettfor å sikre trehusmiljøer. Riksantikvarenskal fordele pengene, ogkommunene kan søke om midler.Pengene kommer i tillegg til 14millioner kroner som er satt av istatsbudsjettet til brannsikringav stavkirker.

Under storbrannen i Lærdal i januarbrant tre vernede hus ned.De var del av et trehusmiljø medover 150 hus fra 1700- og 1800-talletsom sto i fare for å bli tatt avflammene. Deler av bebyggelseni Lærdal står på UNESCOs verdensarvliste.Brannen var en vekker, og Direktoratetfor samfunnssikkerhetog beredskap (DSB) har sammenmed Riksantikvaren undersøkthvor godt brannsikret den verneverdige,tette trehusbebyggelsener, skriver Aftenposten.

– Vi skal ikke overta detteansvaret, det er fortsatt huseierneog kommunene som eransvarlig, men nå kan kommunenbruke kompetansenhos Riksantikvaren, søke penger,og komme i gang medsitt arbeid, sier Sundtoft til avisen.

Les hele saken i Aftenposten tirsdag 13. mai.