Blå politikk – grønt bymiljø

Bærekraftig utvikling av byene og byregionene er avgjørende for at vi skal kunne løse de globale klimautfordringene og de lokale miljøutfordringene. Den klart største utslippskilden i norske byer er transportsektoren. Kommuner og fylkeskommuner har en stor mulighet til å påvirke miljøet gjennom å bruke sin innkjøpsmakt i miljøets og klimaets tjeneste. Høyre mener derfor det er viktig at disse i større grad blir med på klimadugnaden og fører en offensiv klima- og miljøpolitikk blant annet gjennom å føre en miljøvennlig arealpolitikk og legge til rette for at transportveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

God byutvikling forutsetter samarbeid mellom ulike offentlige aktører, næringsliv og grunneiere. Høyre mener derfor at kommuner og fylkeskommune må legge til rette for forpliktende samarbeid mellom næringsliv og det offentlige for utvikling og fornyelse av byområder.

Høyre vil at norske kommuner og fylkeskommuner skal:

 • Bygge ut kollektivtilbudet. Det forutsettes at staten dekker 50 pst. av investeringskostnadene ved store kollektivtransportløsninger i de største byområdene.
 • Legge til rette for p-plasser for sykler og biler fra godkjente bildelingsordninger i forbindelse med nye boligprosjekter.
 • Innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp av alle nye tjenestebiler, med mindre teknologien ikke er tilgjengelig for formålet.
 • Legge til grunn lav- eller nullutslippsstandard ved innkjøp av nye busser og rutebåter. Det forutsettes at staten viderefører avgiftsfritak for miljøvennlig drivstoff til 2020.
 • Stille krav om null- eller lavutslippsstandard for alle nye drosjer fra 2015.
 • Arbeide for at kollektivselskapene samordner billettsystemene slik at passasjerene kan få en enklere reise.
 • Vurdere en provenynøytral miljødifferensiering av bompengeavgiftene og innføre dette dersom det er et lokalt ønske. Vurderingen må gjøres i sammenheng med bompengereformen.
 • Miljøsertifisere alle kommunale og fylkeskommunale virksomheter innen 2019
 • Legge til grunn passivhusstandard for alle nye kommunale og fylkeskommunale bygg fra 2015 og nær nullenergistandard fra 2020.
 • Samarbeide med byggenæringen og staten om kompetansehevende tiltak i forbindelse med innføringen av TEK15 og passivhusstandard.
 • Fase ut fossilt brensel i offentlige fjernvarmeanlegg innen 2018.
 • Fase ut fyring med fossil olje til oppvarming i eide og leide kommunale og fylkeskommunale bygg innen 2018.
 • Sørge for at det blir etablert flere ladestasjoner for elbiler i og rundt byene. Det forutsettes at Transnova bidrar til et nasjonalt løft for hurtigladere ved sentrale knutepunkt.
 • Legge til rette for økt bruk av sykkel som transportmiddel gjennom å sikre et helhetlig sykkelveinett med vinterbrøyting.
 • Innføre en belønningsordning for gang- og sykkelveier.
 • La foreldrene selv avgjøre når barnet kan benytte sykkel til skolen.
 • Vurdere å innføre egne sykkelseksjoner på alle regiontog.
 • Legge til rette for sykkelparkeringer på skoler.
 • Prioritere utbygging av sykkelveinett i tilknytning til skolevei.
 • Innføre bysykkelordning i alle byer der det er befolkningsgrunnlag for dette
 • Innfartsparkering tilknyttet kollektivknutepunkt gjøres til en del av bymiljøavtalene.
 • Føre en miljø- og klimavennlig arealpolitikk.
 • Sikre at bolig- og næringsutvikling i kommunene skjer i tilknytning til kollektivknutepunkt og kollektivårer.
 • Bevare parker og friområder i byene og skjerme disse mot utbygging.
 • Tilrettelegge slik at byenes grønne og blå lunger er tilgjengelige for alle.
 • Vurdere potensialet for å ta i bruk varmepumpeteknologi og miljøvennlige energikilder basert på metangass fra kloakkanlegg, fyllinger, matavfall og landbruk der det ligger til rette for effektiv utnyttelse.
 • Oppmuntre og legge til rette for bruk av landstrøm for skip i norske havner, spesielt for store passasjerferger i fast rute.
 • Legge til rette for bruk av klimavennlige hurtigbåter der dette kan avlaste veinettet, spesielt i pressområder.

Høyre vil at statlige myndigheter skal:

 • Foreta en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene.
 • Ha en offensiv satsing på forskning og utvikling av intelligente transportsystemer (ITS) for å styrke arbeidet med klima og miljø.