- Vi må få et klimaskifte i boligpolitikken. Situasjonen er alvorlig, prisene er altfor høye og mange unge står utenfor boligmarkedet. Boligbygging må gis forrang foran andre hensyn, sier Erna Solberg til Aftenposten.

Regjeringen har de siste årene sørget for at jordvernet blir strengere og at det blir vanskelig å bygge ut nok boligområder. I tillegg er det i dag 22 statlige instanser som har mulighet til innsigelser og dermed kan stanse prosjektene. Dette medfører at det bygges alt for få boliger. Høyre har foreslått fem tiltak for å få fart på boligbyggingen:

  • Staten må sørge for samordning, lage planverktøy for utvikling av områder som kommunene peker ut med 2-300 boliger for de neste 30- 40 år. Denne skal avgjøre hvor boligene og kollektivtraseene skal ligge. En slik plan må være forpliktende for staten.
  • Staten må sørge for forpliktende kollektivløsning i alle store prosjekter.
  • Staten må kutte drastisk i statlige etaters innsigelsesrett.
  • Kritisk mangel på boliger gjør at boligutbygging må få forrang foran andre hensyn.
  • Regjeringens forskrifter fra 2006 og 2010 om styrking av jordvernet må reverseres.

Det er ikke bare manglende boligbygging som har blitt et problem. Også nordmenns gjeldsgrad er urovekkende.

- Vi må sørge for at det blir mer lønnsomt å spare for å sikre at folk får rad til egen bolig og for å redusere boligspekulasjonen, sier Solberg til Aftenposten.

Dette vil Høyre gjøre gjennom:

  • Fjerning av formueskatten. Gi skatt kun på kapitalinntekt, dette gjør bankinnskudd mer lønnsomt og færre vil spekulere i boligmarkedet.
  • Økt pensjonssparing. Ågjøre det attraktivt å spare til egen pensjon (heve beløp til 40 000 kr) fører til at mindre penger plasseres i bolig.
  • Økt BSU. Doble sparebeløpet til 300 000.

Hele saken kan leses i Aftenpostens papirutgave mandag 16.07.12