Det er likevel en utfordring at boligprisene har steget mye over lang tid, og mange møter store barrierer i boligmarkedet. Det er derfor en offentlig oppgave å føre en offensiv sosial boligpolitikk. Regjeringen har eksempelvis allerede redusert byggekostnader på små boliger gjennom forenklinger for byggeforskriftene.

Befolkningen i Norge øker raskt, særlig i de største byene. Det er derfor et stort behov for flere boliger i årene fremover. Høyre vil legge best mulig til rette for økt utbygging. Offentlige reguleringer skal ikke unødvendig forsinke eller fordyre boligbygging. Høyre vil føre en boligpolitikk som forenkler planprosessene, styrker kommunenes frihet i plan- og byggesaker og begrenser unødvendig lange innsigelsesrunder.

Høyres løsninger:

  • Forenkle og redusere detaljnivå og unødvendige krav og pålegg som står i veien for utbygging av flere boliger.
  • Stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.
  • Sørge for en god og fleksibel bostøtteordning.
  • Fortsette å styrke ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU).
  • Forenkle kravene til utleieboliger.
  • Bygge ut flere studentboliger og forenkle regelverket slik at det blir enklere å samarbeide med private.
  • Styrke eiendomsretten.
  • Fjerne boplikten.
  • Praktisere egenkapitalkravet på en fleksibel måte slik at det hensyntar boligkjøpers betalingsevne.

Har du spørsmål til Høyre om boligpolitikk som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål tilpolitikk@hoyre.no.