Alle er avhengige av godt utbygd infrastruktur. De som pendler til jobb til fots, på sykkel, med buss, bane eller med bil kjenner dette på kroppen hver dag. Gode knutepunkter for de reisende der innfartsparkering, overgang mellom ulike kollektivtilbud, sykkel og gange trenger bedre insentiver for å utvikles på en god og fremtidsrettet måte. Nye teknologiske løsninger må tas i bruk for å oppnå dette.

En trygg skipsled, et veisystem i verdensklasse og en solid satsing på jernbane er tre viktige forutsetninger for å skape et konkurransekraftig Norge. Den samferdselspolitikken vi fører i dag, legger grunnlaget for vår levestandard i fremtiden. Derfor vil Høyre trygge velferden ved å ruste opp veier og jernbane. Vi vil gi kollektivtrafikken et skikkelig løft, og vi vil bruke de mest moderne og effektive metodene for utbygging og planlegging.

Regjeringen har store ambisjonen for transport- og kommunikasjonsfeltet og skal overoppfylle Nasjonal transportplan 2014-2023. Vi er allerede godt i gang, og ligger vi nesten 7 milliarder foran skjema. Penger er ikke alt, men også på prosjekter er vi i rute. Alle store prosjekter som skulle starte opp i 2015, vil starte opp da (med unntak av E16 Øye-Eidsbru på Filefjell). Forfallet på vei- og banenettet stanses i 2015 og innhentingen av vedlikeholdsetterslepet påbegynnes.

Næringsdrivende, lastebilsjåfører, pendlere, skoleelever og småbarnsfamilier er avhengige av god fremkommelighet. Realisering av viktige samferdselsprosjekter tar alt for lang tid. Høyre mener gjennomsnittlig planleggingstid må halveres, Statens vegvesen og Jernbaneverket må moderniseres og alternative finansieringsmetoder må tas i bruk. Effektive kommunikasjonsmuligheter er god næringspolitikk, god distriktspolitikk og god bypolitikk.

For mange mister fortsatt livet eller blir hardt skadet i trafikken. Stortinget bør i større grad forplikte seg til trafikksikkerhetsarbeidet gjennom behandling av en egen trafikksikkerhetsplan. En slik plan skal bidra til bedre tiltak og koordinering på tvers av fagfelt for å få ned antall ulykker, og øke oppmerksomheten om dette viktige feltet. Vi har ingen å miste.

Her finner du Høyres transportplan.