- Ved å fjerne boplikten blir det bofrihet, og det fører til at flere får lyst til å kjøpe hus i Lillesand. De ønsker ikke telle hvor mange netter de sover i huset, sier ordfører Arne Thomassen(H) i Lillesand, som mener boplikten har utspilt sin rolle.

Regjeringens forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten vil styrke den private eiendomsretten, og gi et mer effektivt og åpent marked for landbrukseiendommer.

- Loven har virket gjennom mange år, men jeg kan ikke se at resultatene for samfunnet forsvarer dagens praksis. Tvert i mot står over 30.000 garder i dag tomme og ubrukte, samtidig som mange sier de har problemer med å få kjøpe, sier Høyres landbrukspolitiske talsperson Ingunn Foss.

Håndhevingen av reglene i konsesjonsloven krever betydelige offentlige og private ressurser med dagens system. Ingunn Foss er ikke overrasket over at forskningsresultater samlet sett tyder på at det er usikkert om reglene om boplikten på landbrukseiendom virker.

- Konsesjonsloven innebærer sterke inngrep overfor den enkelte ved at det offentlige bestemmer hvem som skal få kjøpe en eiendom, og til hvilken pris. Regjeringen vil styrke den enkeltes rett til fritt å disponere over egen eiendom i tråd med egne valg og prioriteringer, avslutter Foss.