Under høstens behandling av statsbudsjettet for 2012 har opposisjonen funnet sammen, og blitt enige i viktige saker som blant annet sørger for bedre vilkår for forskningen, gir frivilligheten et løft, og som gjør det mer gunstig å benytte ordningene Boligsparing for ungdom og Pensjonssparing – Individuell pensjonssparing.

- Det er gledelig at de fire opposisjonspartiene er blitt enige i disse viktige sakene som bygger på felles borgerlige verdier, sier finanspolitisk talsmann i Høyre, Jan Tore Sanner.

Enighetspunkter mellom FrP, Høyre, KrF og Venstre:

Forutsigbarhet og gode vilkår for forskning

a. Ny modell for Forskningsfondet. Innenfor Statens Pensjonsfond Utland (SPU) settes det av et Forskningsfond på 100 milliarder kroner. Hvert år øremerkes avkastningen, tilsvarende 4 prosent, til forskningsformål. Dette påvirker ikke forvaltningen av SPU, men innebærer at handlingsregelens intensjon om bruken av oljepenger i større grad oppfylles. Dette vil gi en forutsigbar og robust løsning. Retningslinjene for bruken av forskningspengene videreføres, men det legges til grunn at miljøteknologi skal være et prioritert område.

b. Gaveforsterkningsordningen opprettholdes. Ordningen stimulerer til private gaver til kunnskap og forskning.

  • Det foreslås å bevilge 60 mill kroner.
  • Det fremsettes forslag om en vurdering av sterkere incentiver for å øke omfanget av private gaver.

Bedre forhold for frivilligheten

  • Momskompensasjonsordningen forsterkes med 200 millioner kroner for å oppfylle løftet til de frivillige organisasjonene.
  • Forslag fremsettes om å be regjeringen komme tilbake i RNB med en oppdatert prognose for overskudd i Norsk Tipping og vurdering av konsekvenser av redusert overskudd.
  • Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner utvides fra kr. 12.000 til kr. 25.000.
  • Partiene går i mot regjeringens uklare avgrensning av hvilke organisasjoner som kan tilgodeses. Det er behov for en mekanisme som avgrenser, men begrunnelsen må knyttes opp til Folkeretten.
  • Øke grensen for lønnoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til kr. 8.000, og øke grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt til kr. 50.000 per ansatt, og kr. 500.000 per organisasjon.

Stimulere privat sparing

  • Gunstigere vilkår for Boligsparing for ungdom - BSU. Det årlige sparebeløpet økes til kr. 25.000, maksbeløpet heves til kr. 300.000 og fradraget økes fra 20 til 28 prosent.
  • Gunstigere vilkår for Pensjonssparing – Individuell pensjonssparing (IPS). Årlig maksbeløp økes fra kr. 20.000 til kr. 40.000 og innføre symmetrisk beskatning; 28 prosent fradrag ved innskudd, og 28 prosent beskatning ved uttak.

Investering
Nytt investeringsmandat innen Statens Pensjonsfond Utland (SPU) knyttet til fremvoksende markeder/fattige land med samme krav til forvaltningen og ramme inntil 10 milliarder kroner.

Modernisering
Innføre nøytral moms i staten som sikrer konkurransenøytralitet mellom egenproduksjon og kjøp fra private. Kan gi store besparelser ved offentlige innkjøp på grunn av økt konkurranse. Ordningen ble gjennomført for kommunal sektor i 2003/2004.