Partene ble blant annet enige om en raskere opptrapping av klimateknologifondet, at dagens fordeler for elbiler skal videreføres til 2017, økt satsing på kollektivtransport og sterkere virkemidler i byggsektoren. Enigheten bygger på forhandlingsgrunnlaget som ble fremlagt av saksordfører mandag i denne uken, på vegne av de fire opposisjonspartiene.

- Vårt mål var å gjøre klimameldingen mer ambisiøs og forpliktende. Det har vi klart, selv om vi ønsket oss enda sterkere tiltak, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner. Det var viktigere for oss å oppnå reelle fremskritt i klimapolitikken enn å delta i regjeringens politiske spill. Derfor sa vi ja til å delta i forhandlingene. Sluttresultatet ligger tett opp til opposisjonens felles forhandlingsposisjon, noe som viser at det var unødvendig, useriøst og uryddig av regjeringspartiene å ekskludere Fremskrittspartiet fra forhandlingene, fortsetter Sanner.

- KrF er glad for at det til slutt lyktes å komme til enighet om klimapolitikken i Stortinget. KrF har prøvd å opptre konstruktivt og ryddig i en prosess som til tider har vært krevende og preget av spill. Vi har opplevd et stort folkelig engasjement og press for å komme til enighet, og vi har greid det. Det er en seier for norsk politikk. Jeg er spesielt glad for at vi fikk på plass en betydelig sterkere satsing på kollektivtrafikk enn det regjeringen hadde lagt opp til, sier KrFs leder Knut Arild Hareide, som gjerne skulle ha fått til enda mer.

- Det er positivt at regjeringspartiene kom oss i møte, selv om vi selvsagt gjerne skulle ha fått til mer. Vi ser imidlertid at de fire opposisjonspartiene klarte å samle seg om mer ambisiøse krav enn det regjeringen gikk med på, og ser derfor frem til å forsterke klimapolitikken ytterligere etter 2013, uttaler Venstres leder Trine Skei Grande.

Hovedpunktene partene ble enige om:

  • En raskere opptrapping av klimateknologifondet (2016), hvorav ti mrd i 2013
  • Dagens avgiftsfordeler ved kjøp og bruk av nullutslippsbiler videreføres ut neste stortingsperiode (2017), så fremt antallet ikke overstiger 50000
  • En kraftig økning i belønningsordningen for kollektivtrafikk, som fra 2014 vil være nær 1 mrd kroner, og at dokumenterte resultater skal ligge til grunn for utbetaling av støtte fra ordningen
  • Større statlige bidrag til store kollektivprosjekt i og rundt de store byene
  • Økte bevilgninger til Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) og opprettelse av et nytt forskningssenter for geotermisk energi
  • Rask fremdrift av utbygging av intercityforbindelsene i det sentrale østlandsområdet
  • Utfasing av oljefyring av alle offentlige bygg innen 2018, og forbud mot fyring med fossil olje fra 2020 – forutsatt gode støtteordninger til husholdningene
  • Ambisjon om å bygge minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for fangst og lagring av CO2 fra innen 2020
  • Utarbeide egen strategi for biogass