Ny og bedre teknologi gir oss stadig flere muligheter. Vi må ta dette i bruk på en best mulig måte, slik at vi alle kan få en enklere hverdag. Høyre mener at hele landet må få tilgang til høyhastighets bredbånd, slik at vi unngår et digitalt klasseskille mellom de som har tilgang og de som ikke har det. Høyre/Frp-regjeringen har som ambisjon å bygge ut 100 mbps nedstrøms hastighet i hele landet.

Høyre er opptatt av digital tilgjengelighet gjennom universell utforming og utbygging av nett-tilgang med tilfredsstillende bredbåndshastigheter over hele landet. Høyre mener det er viktig med ambisiøse mål for norske husstanders tilgang på høyhastighetsbredbånd. De politiske ambisjonene må være fremtidsrobuste for å forhindre digitale klasseskiller og for å sikre at Norge ligger i forkant av utviklingen av e-samfunnet.

Høyre/Frp-regjeringen ønsker derfor å sikre tilgang til høyhastighets bredbånd i hele landet, med mål om hastighet på 100 Mbps nedstrøms hastighet. Det offentlige har en viktig tilretteleggerrolle ved å sikre etterspørsel etter raskt bredbånd til sine institusjoner i distriktene. Det offentlige må også få de ulike aktørene til å samarbeide, slik at man ved utbygging kan øke den kommersielle verdien. Stortinget har vedtatt at regjeringen skal legge frem en helhetlig plan for elektronisk kommunikasjon, inkludert hvordan målet om 100 mbps til alle skal nås.

Det er nødvendig å se elektronisk kommunikasjon i et større bilde enn bare bredbånd. I dag er vi på nett hele tiden, og det stiller stadig større krav til hastighet, pålitelighet og kontinuitet i dekningen, enten vi er på fjellet, på sjøen, i bilen, bussen, toget eller flyet. Derfor mener Høyre at en plan for elektronisk kommunikasjon også må ta opp i seg utbygging av 4G/5G, og hvordan myndighetene kan bidra til at dekningen blir bedre når man reiser kollektivt. Det er viktig for å få enda flere til å velge å reise kollektivt, foran bil.

Høyres løsninger

  • bygge ut 100 mbps nedstrøms hastighet i hele landet.
  • legge til rette for økt konkurranse i telekom sektoren.
  • konkurransepolitikk har alltid vært et svært viktig element i telekompolitikken. Uten økt konkurranse i sektoren vil ikke forbrukerne få de tjenestene de skal ha til den prisen som markedet setter.Konkurranseloven er derfor viktig, siden den gir rammer for konkurranse også i it- og telekommarkedet
  • en utvikling der vi går mot åpnere nett og større konkurranse om levering av innhold til husstandene. Det er viktig at Konkurransetilsynet (KT) ivaretar en uavhengig rolle
  • jobbe for å få ned kostnadene ved utrulling av bredbånd, ved for eksempel at man ikke graver dypere enn nødvendig, og tilrettelegge for en mest mulig kostnadseffektiv kommersiell utbygging.

Har du spørsmål til Høyre om bredbånd og elektronisk kommunikasjon som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.