- Vi går til valg på å løse dagens utfordringer innenfor skolen, samferdsel og helsevesenet. Men vi må også å ha politikk for å løse de langsiktige utfordringene i samfunnet, sier Høyres leder Erna Solberg.

Boligpolitikken er et eksempel på et område som må moderniseres. I dag bor 67 prosent av befolkningen i byer. I fremtiden skal tallet bli 71 prosent som gjør at over 900 000 av den neste millionen nordmenn vil bosette seg i de store kommunene.

- Vi må etablere et forpliktende samarbeid mellom stat og kommune for å få raskere boligutbygging. Statlige innsigelser må begrenses til å gjelde særlige nasjonale og regionale interesser. Og staten må være rask, forutsigbar og bidra med større investeringer i vei og kollektiv ved nye boligprosjekter, sier Erna Solberg.

Aftenposten skrev i dag om Høyres nye boligpolitikk. Men Høyres partileder berørte flere langsiktige utfordringer som fremtidens omsorgspolitikk, arbeidslivspolitikk og integreringspolitikk.

- På kort sikt vil arbeidsinnvandringen hjelpe oss å løse bemanningsutfordringene vi har i helsevesenet samt ingeniørmangelen. På lang sikt må vi sørge for at ikke befolkningsveksten forsterker nedgangen i antallet yrkesaktive per pensjonist. Derfor må det lønne seg å stå i jobb lengre, sa Erna Solberg.

Partilederen la også vekt på Høyres satsing på å få flere funksjonshemmede i arbeid. Selv om arbeidsledigheten i Norge er lav er sysselsettingsgraden på samme nivå som i 2005. Det viser at vi ikke lykkes med å få flere fra stønad til arbeid.

- Vi kan heller ikke være politikkløse overfor for arbeidsinnvandrerne. Selv om de klarer seg bra selv må vi tilpasse integreringspolitikken slik at vi blir flinkere til å løfte kompetansen til dem som får endret jobbsituasjon, og vi må sørge for at flere lærer norsk godt, sier Erna Solberg.

Et siste tema var velferdsteknologi. Bedre velferdsteknologi vil gjør det lettere og mer attraktivt å jobbe i pleie- og omsorgssektoren fortalte Solberg til sentralstyret.

Vedlagt ligger hele talen. OBS sjekkes imot fremføring.